Program för psykisk hälsa i arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet har startat ett nytt program med syftet att förbättra beredskapen att stödja arbetstagarnas psykiska hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivarnas samarbetspartner är företagshälsovården. 

Programmet hänför sig till strategin för psykisk hälsa, där en av huvudlinjerna gäller att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet. 

Målen för programmet och programåtgärderna beskrivs närmare i projektplanen.  

Målet är att minska sjukfrånvaron och pensioneringen

Genom programmet vill man förbättra arbetsplatsernas beredskap att stödja arbetstagarnas psykiska hälsa och förmåga att hantera risker för psykisk ohälsa.

Man utvecklar en verksamhetsmodell för samarbetet med företagshälsovården och sprider information till arbetsplatserna och företagshälsovården om stödmetoder och verktyg och främjar deras kunnande vad gäller psykisk hälsa.  

Manifestet för psykisk hälsa i arbetslivet

Programmets mål på lång sikt är att påverka arbetsplatsernas verksamhetskultur så att man i stället för att stödja arbetsförmågan på en individnivå där det handlar om att korrigera problem börjar prioritera arbetsgemenskapen och den förebyggande verksamheten.

Detta är målet också i det manifest för psykisk hälsa som är avsett för arbetsplatserna och som innehåller tio teser för arbetslivet. 

Gemensamt för alla åtgärder är att man strävar efter att den sjukfrånvaro och de invalidpensioner som beror på psykisk ohälsa ska minska. Genom att se till att de som arbetar kan fortsätta arbeta kan man hålla sysselsättningsgraden på den nuvarande nivån och bidra till att sysselsättningsmålet på 75 procent kan uppnås. 

Stöd för återhämtningen efter coronakrisen

Coronapandemin har påverkat arbetslivet på många sätt. Genom programmet inleder man åtgärder som stöder återhämtningen under och efter coronakrisen.  

Åtgärderna ska hjälpa arbetstagarna när de återvänder till vardagen till exempel efter distansarbete och stärka välbefinnandet och förutsättningarna att orka i arbetet för de som har arbetat under mycket belastande omständigheter under undantagsförhållandena.  

Programmet beaktar de arbetstagare som har varit borta från arbetet under undantagsläget och stöder dem när de återvänder till arbetet. På det här sättet kan man också i fortsättningen garantera att det finns tillgång till arbetsföra arbetstagare. 

Mer information

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163468