Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa [hyperlinkki], där ett av målen är att stödja psykisk hälsa i arbetslivet. Genom programmet förbättras arbetsplatsernas förmåga att stödja de anställdas psykiska hälsa och hantera risker för psykisk ohälsa.

Programmet är vid sidan av strategin för psykisk hälsa en del av den helhet av arbetslivsprogram som social- och hälsovårdsministeriet genomför. Genom åtgärderna i programmet för psykisk hälsa i arbetslivet strävar man efter att öka välbefinnandet på arbetsplatserna och minska sjukfrånvaro och sjukpension på grund av psykisk ohälsa. När arbetsförmågan hos dem som är i arbetslivet stöds och de kan bli kvar i arbetslivet främjas också regeringsprogrammets mål för sysselsättningsnivån.

Effektiva metoder för att förebygga psykisk ohälsa i arbetsför ålder

I programmet för psykisk hälsa i arbetslivet utvecklas en verksamhetsmodell för samarbetet mellan arbetsplatserna och företagshälsovården. Arbetsplatserna och företagshälsovården ges också verktyg, metoder och kunskap för att stödja psykisk hälsa.

I programmet stöds också en förändring av verksamhetskulturen och en attitydförändring i frågor som gäller psykisk hälsa genom att det sprids information om hur den psykiska hälsan kan stödas i arbetslivet. Vid utvärderingen av effekterna av programmet för psykisk hälsa i arbetslivet beaktas både hur genomförandet framskridit och vilka resultat och effekter som uppnåtts.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet för psykisk hälsa i arbetslivet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, organisationer inom området psykisk hälsa och andra partner samt ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

Läs mer om verkställandet av programmet för psykisk hälsa i arbetslivet

Mer information

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163468  


Hanne Hämeenmäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163296