Bekämpning av smittsamma sjukdomar:  Myndigheternas ansvar

Social- och hälsovården har till uppgift att under alla förhållanden garantera befolkningen de med tanke på hälsan och funktionsförmågan viktigaste social- och hälsovårdstjänsterna samt en sund livsmiljö. Bekämpning av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården.

Ansvarsfördelningen har fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar

I lagen om smittsamma sjukdomar finns bestämmelser bland annat om myndigheternas skyldigheter och om myndighetssamarbetet. Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Hälsocentralerna ger råd och  anvisningar 

Eftersom det ligger på välfärdsområdens ansvar att ordna hälso- och sjukvården, har välfärdsområdena också ansvar för  bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. Hälsocentralerna ger råd och anvisningar som gäller smittsamma sjukdomar. I smittfrågor ska man alltid i första hand kontakta den egna hälsocentralen. 

Välfärdsområdena är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden. 

Regionförvaltningsverket samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Regionförvaltningsverket övervakar att välfärdsområdena har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården. 

Nationella instanser: Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av social- och hälsovårdsministeriet. Den följer upp den allmänna utvecklingen av sjukdomsläget och bistår ministeriet i arbetet för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och exceptionella förhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer. Vid ministeriet axlar beredskapsenheten ansvaret för beredskapsärenden.

Institutet för hälsa och välfärd är en landsomfattande sakkunniginrättning som bland annat

  • styr och bidrar till välfärdsområdenas och regionförvaltningsverkens arbete när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar
  • undersöker smittsamma sjukdomar och sjukdomsalstrare samt följer upp och bedömer hoten om smittsamma sjukdomar i Finland och ute i världen
  • utvecklar diagnostisering, uppföljning och bekämpning av smittsamma sjukdomar samt informerar om dem 
  • ger befolkningen anvisningar för hur de undviker smitta och förebygger spridning 

Institutet för hälsa och välfärd är ett fristående forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetshälsoinstitutet är sakkunniginrättning när det gäller riskbedömningar samt planeringen och genomförandet av åtgärder för att bekämpa spridningen av infektionssjukdomar, i synnerhet för företagshälsovårdens del.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar kräver samarbete

En effektiv bekämpning av smittsamma sjukdomar förutsätter samarbete inom de olika förvaltningsområdena: utöver aktörerna inom social- och hälsovården har till exempel gränsmyndigheterna och medierna en viktig roll. Samarbetet mellan de olika myndigheterna i Finland kompletteras av internationellt samarbete. 

Nya smittsamma sjukdomar uppstår ständigt på olika håll i världen. Människorna reser oftare, vilket har gjort att sjukdomar har spritt sig över landsgränserna snabbare. Därför är det internationella samarbetet för att förebygga och följa upp infektioner viktigt.

I Finland samarbetar Institutet för hälsa och välfärd intensivt med Världshälsoorganisationen WHO och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Utrikesministeriets resemeddelanden ger information om den allmänna säkerhetssituationen på resmålet.