Handlingars offentlighet och begäran om information

Beskrivning av handlingars offentlighet

Myndigheternas handlingar är offentliga, om det inte i lag föreskrivs att de ska vara sekretessbelagda. Enligt offentlighetsprincipen har och en har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Med myndighetshandling avses enligt 5 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av en anställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter.

Även social- och hälsovårdsministeriet ska för offentlighetsprincipen och handlingars offentlighet upprätthålla en beskrivning av informationslagren och av sina ärenderegister. 

Denna beskrivning av handlingars offentlighet innehåller en anvisning om hur uppgifter ska begäras och hur medborgare kan specificera sin begäran om information. 

Social- och hälsovårdsministeriets informationsmaterial

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen, planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Som en del av statsrådet ska social- och hälsovårdsministeriet

  • genomföra regeringsprogrammet
  • bereda lagstiftning och centrala reformer
  • styra genomförandet av reformer och
  • sköta statsrådets stabsuppgifter.

Publikationer på ministeriets webbsidor:

Informationstjänsten och begäranden om information

En begäran om information gäller i regel ärenden inom ministeriets förvaltningsområde och handlingar som anknyter till ministeriets lagstadgade uppgifter. Enligt offentlighetslagen har varje medborgare rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar.

De begäranden om information som gäller social- och hälsovårdsministeriets handlingar riktas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor. Registratorskontoret för in begäran om information i ärendehanteringssystemet VAHVA. Registratorskontoret överför sedan begäran till den avdelning som ansvarar för ärendet, och avdelningen ålägger en tjänsteman att behandla begäran. Registratorskontoret har också en informationstjänst och ger råd i fråga om begäran om information. 

I begäran om information ska man så exakt som möjligt specificera vilken eller vilka handlingar begäran gäller. Då begäran om information innehåller uppgifter till exempel om datum, ärendenamn eller beredarens namn är det lättare att hitta handlingen eller handlingarna i fråga. Till en begäran om en offentlig handling behövs det ingen motivering, och den som begär informationen behöver inte berätta vad informationen ska användas till. En begäran om en offentlig handling får vara fritt formulerad skriftligen och kan också framföras via telefon. 

Tidsfrister för behandling av begäranden om information

En begäran om en offentlig handling behandlas så fort som möjligt med iakttagande av de tidsfrister som anges i offentlighetslagen. Om behandlingen av och avgörandet om den handling som begärs kräver specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet ska detta meddelas till den som begär informationen. Om begäran om information gäller en annan myndighets material, kan behandlingen av ärendet överföras till den myndighet som ansvarar för ärendet. 

Informationstjänstens avgifter

Informationstjänsten är i huvudsak avgiftsfri, men för utlämnande av handlingar och sökning efter information kan det tas ut en avgift i enlighet med 34 § i offentlighetslagen. 

Kontaktinformation om social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33  00023 STATSRÅDET, fax: 02951 63415, telefon: 02951 63100, officiell e-postadress: registratorskontoret.shm(a)gov.fi

Handlingar kan även lämnas till social- och hälsovårdsministeriet via statsrådets distributionscentral till adressen Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS

Uppgifterna i informationslagren

Med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som används för en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.

Ärenderegister

Ärenderegister som används vid social- och hälsovårdsministeriet. 

VAHVA

Ministeriernas och statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem. Beredning, upprättande, distribution, registrering, sökning och arkivering av EU-information.  

Statsrådets webbtjänst för projektinformation (Statsrådets projektportal)

Statsrådets gemensamma informationssystem och offentliga webbtjänst för hantering och publicering av statsrådets och ministeriernas projektinformation.

Självständiga organ och deras ärenderegister

Läkemedelsprisnämnden (HILA)

  • HILA 2020
  • HILA:s ärendehantering och e-tjänster.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

  • Elektroniskt ärendehanteringssystem.

Användarnas rättigheter och kontroll av personuppgifter

Alla medborgare har rätt att ta del av de uppgifter om honom eller henne som registrerats i ärenderegistret. Begäran om att få ta del av dina egna uppgifter kan sändas till ministeriets registratorskontor. Blanketten och anvisningar för begäran om information samt information om användarens rättigheter finns här:

•    Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Begrepp som gäller handlingars offentlighet

Handling

Utom en framställning i skrift eller bild kan en handling också vara ett meddelande som avser ett visst objekt eller ärende och uttrycks i form av tecken som på grund av användningen är avsedda att höra samman och vilket kan uppfattas endast med hjälp av automatisk databehandling eller en ljud- eller bildåtergivningsanordning eller något annat hjälpmedel.

Myndighetshandling

Med myndighetshandling avses en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av någon som är anställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter.

Ärenderegister

Ett ärenderegister är ett register över anhängiggjorda ärenden, behandlingsfaser och ärendets handlingar.  

Informationsmaterial

Material med handlingar eller med uppgifter av vilka handlingar kan upprättas. 

Begäran om information

En begäran till en myndighet om att få information, som kan gälla enskilda uppgifter, handlingar med särskilda datainnehåll eller mera omfattande myndighetsmaterial av annan form.  

Informationslager

En helhet eller en uppsättning informationsmaterial som används för en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.

Mer information