Palliativ vård och terminalvård

Med palliativ vård avses en aktiv helhetsbetonad vård av en obotligt sjuk patient och dennas anhöriga. Syftet med den är att lindra smärta och annat lidande samt att erbjuda en så god livskvalitet som möjligt för patienten och hans eller hennes närstående. 

Terminalvård är en del av den palliativa vården, dvs. vård som lindrar symptom. Terminalvård förläggs till de sista veckorna eller dagarna i livet då patientens funktionsförmåga i allmänhet är märkbart försvagad.

Tillhandahållande av palliativ vård och terminalvård bygger på en i god tid utarbetad, föregripande vårdplan och ett terminalvårdsbeslut.

Rekommendationer för ordnandet av vård

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat rekommendationer för ordnandet av palliativ vård och terminalvård. Rekommendationerna omfattar kompetens- och kvalitetskriterier för olika nivåer i social- och hälsovårdens servicesystem.

Enligt rekommendationen ska det finnas tillgång till symptomlindrande vård och terminalvård i allt från vårdenheter till specialiserad sjukvård. Symptomlindrande vård hör till de grundläggande färdigheter som alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska behärska. Vården graderas enligt kravnivå.

  1. Tjänster på grundläggande nivå tryggar vård i livets slutskede nära patientens hem. Till tjänster på grundläggande nivå hör till exempel hemvård och enheter inom hemsjukvården, serviceboendeenheter med specialomsorger inom socialvården och ålderdomshem. Till den grundläggande nivån hör också andra enheter med vård dygnet runt, där patienterna vårdas till slutet av sitt liv, samt sådana vårdavdelningar på sjukhus där man vårdar döende patienter, men vård i livets slutskede inte är avdelningens huvudverksamhet.
  2. På specialnivå är vården i livets slutskede den huvudsakliga verksamheten och personalen är specialutbildad. Till den specialiserade vården hör palliativ vård och enheter för vård i livets slutskede, såsom hemsjukhus och terminalvårdsplatser, avdelningar för vård i livets slutskede eller terminalvårdshem, palliativa polikliniker samt team för konsultering.
  3. Den krävande specialnivån består av universitetssjukhusdistriktens palliativa center. Till servicen hör bland annat en palliativ poliklinik med krävande öppenvård, en enhet för psykosocialt stöd, en palliativ vårdavdelning, en terminalvårdsavdelning eller ett terminalvårdshem samt ett hemsjukhus som har specialiserat sig på krävande palliativ vård och terminalvård.

Aktuellt

Expertgrupp ska utreda behovet av lagstiftning för god vård i livets slutskede, självbestämmande-rätt, palliativ vård och eutanasi. Arbetsgruppen arbetar till mitten av sommaren 2021.