Reformen av rehabiliteringssystemet

Vid social- och hälsovårdsministeriet genomförs en reform av rehabiliteringssystemet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Hösten 2020 publicerades en handlingsplan för rehabiliteringsreformen. I uppföljningsrapporten om rehabiliteringen utvärderar man hur målen för handlingsplanen uppnåtts och föreslår fortsatta åtgärder. 

Målet är ett jämlikt, rättidigt, kostnadseffektivt och styrbart system som stärker rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig i sin egen verksamhetsmiljö. 

Hösten 2020 publicerades en handlingsplan för rehabiliteringsreformen. I handlingsplanen beskrivs reformens skeden och framskridande. Mer precisa förslag läggs fram för målgrupper i olika åldrar: barn, unga, klienter i arbetsför ålder och äldre.

Reformen baserar sig på de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsformen offentliggjorde år 2017. Kommittén lade fram 55 förslag till rehabiliteringsreformen. Förslagen gäller bland annat en allmän verksamhetsmodell för rehabilitering, planering av rehabiliteringen, en modell för ansvarsfull klientstyrning samt målorientering för och uppföljning och utvärdering av rehabiliteringen. 

Förslagen genomförs som en del av de riksomfattande reformprogrammen (såsom programmet Framtidens social- och hälsocentral och programmet för arbetsförmåga) samt som separata lagprojekt och ändringar i verksamhetsmodellerna.  

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar två gånger om året ett möte för intressegrupper om reformen av rehabiliteringen. Det första uppföljningsseminariet om reformen av rehabiliteringen ordnades den 5 maj 2021. Nästa möte hålls hösten 2021.

Följ och delta också på Twitter under hashtaggen #kuntoutuksenuudistus.

Mer information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163153   E-postadress: