Reformen av rehabiliteringssystemet

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en reform av rehabiliteringssystemet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering utifrån de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen har utarbetat. 

Målet är ett jämlikt, rättidigt, kostnadseffektivt och styrbart system som stärker rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig i sin egen verksamhetsmiljö. 

Reformen baserar sig på de förslag som kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen publicerades år 2017. Kommittén har lagt fram 55 förslag till en reform av rehabiliteringssystemet.

Förslagen gäller bland annat en allmän verksamhetsmodell för rehabilitering, planering av rehabiliteringen, en modell för ansvarsfull klientstyrning samt målorientering för och uppföljning och utvärdering av rehabiliteringen. 

Mer precisa förslag läggs fram för målgrupper i olika åldrar: barn, unga, klienter i arbetsför ålder och äldre.

Reformen bereds i samarbete med rehabiliteringsexperter och organisationer som företräder rehabiliteringsklienter. I beredningsskedet bearbetas en del av förslagen i workshoppar och experter hörs. 

Förslagen ska genomföras som en del av de riksomfattande reformprogrammen (såsom programmet Framtidens social- och hälsocentral och programmet för arbetsförmåga) samt som separata lagprojekt och ändringar i verksamhetsmodellerna.  

Beredningen resulterar i en färdplan för rehabiliteringen. I färdplanen beskrivs reformens skeden och framskridande. Färdplanen blir klar hösten 2020.

Följ och delta också på Twitter under hashtaggen #kuntoutuksenuudistus.
 

Mer information

Seija Sukula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163297  


Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163153