Förvaltningsområdets social-, hälso-, veteranorganisationer m.m.

Veteranorganisationernas framställningar om utmärkelsetecken inför utdelningen av utmärkelsetecken under den kommande självständighetsdagen ska lämnas in till personal- och förvaltningsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet i slutet av juni, men senast den 31.7. Framställningar som inkommit efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Till följebrevet ska bifogas en katalog, dvs. en sammandragsblankett, på vilken namnen på kandidaterna finns alfabetisk ordning enligt utmärkelsetecknets klass. Företrädesordningen antecknas i för den reserverade kolumnen. Ministeriet ber att observera att framställningarna i de olika ordensgraderna ska göras så jämbördigt som möjligt bland förtjänstfulla kandidater av bägge könen och olika yrkesgrupper.

Organisationer ska se till att förslagen kommer via centralorganisationerna och att lokal- och distriktsnivån inte sänder sina förslag direkt till ministeriet.

Ordensblanketterna ska sändas i två exemplar, varav den andra får vara en kopia. Vid ifyllandet av blanketterna ska man kontrollera att det gått minst sju år från det att föregående utmärkelsetecken eller titel förlänats.

Vid framställan om kommendörstecken ska kandidaten tidigare ha förlänats riddartecken. En person som sedan tidigare har ett tecken kan inte längre föreslås samma eller ett lägre tecken. Förteckningen över de av stormästaren tilldelade ordenstecknen publiceras på nämnda ordnars webbplats tre vardagar före självständighetsdagen. De personer som av republikens president har blivit inbjudna till självständighetsdagens mottagning har möjlighet att avhämta ordenstecknet under dessa dagar mellan kl. 10.00–14.00. Inbjudan till balen skall förevisas. Ordenskansliet är stängt den 6 december.

Alla andra tilldelade ordenstecken levereras till ministerierna och vidare via förslagsställarna till mottagarna.

Social- och hälsovårdsministeriet levererar samtliga tilldelade utmärkelsetecken från och med 15.12. Vi ber er att beakta att utdelningar av utmärkelsetecken inte ska ordnas före jul.

Mer information: [email protected]

Ytterligare information:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen