Familjepension

Vid en familjeförsörjares död tryggas den efterlevande makans eller makens och barnens försörjning genom familjepension, som kan bestå av efterlevande- respektive barnpension.

Familjepension enligt arbetspensionssystemet är avsedd att ersätta inkomstbortfallet till följd av försörjarens död. Familjepensionen enligt folkpensionsskyddet tryggar å sin sida en minimiförsörjning för den efterlevande makan eller maken och barnen.

Vem får pension ?

Rätt till familjepension har

  • den efterlevande makan eller maken
  • barn under 18 år
  • Folkpensionssystemet omfattar även barn under 21 år som studerar.

Efterlevandepension betalas om makarna har ett gemensamt barn.

För makar som inte har gemensamt barn betalas efterlevandepension till en maka eller make som vid förmånslåtarens död fyllt 50 år eller som varit långtidsarbetslös. Dessutom förutsätts dels att äktenskapet ingicks innan den efterlevande fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och dels att äktenskapet hade varat i minst fem år. Efterlevandepension enligt folkpensionslagen betalas inte till efterlevande maka eller make som har fyllt 65 år.

Sambor har inte rätt till efterlevandepension.

Familjepension söks från FPA, arbetspensionsanatalten eller Pensionsskyddscentralen

Familjepension söks hos FPA eller hos den arbetspensionsanstalt som hade försäkrat eller betalat pension till förmånslåtaren. Familjepension kan också sökas hos Pensionsskyddscentralen.

Vilka andra ersättningar kan man få?

Efterlevande maka eller make och barn kan få familjepension eller ersättningar för förlust av underhåll också genom olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring, olycksfall i militärtjänst, skada ådragen i militärtjänst och patientskada.

Dessa pensioner söks hos försäkringsbolaget i fråga eller hos Statskontoret, om förmånslåtaren har varit statligt anställd.

Efterlevande maka eller make och barn kan få ersättning också via sin arbetsgivares grupplivförsäkring. Dessutom är det skäl att ta reda på om förmånslåtaren hade privata försäkringar.

Om förmånslåtarens och familjens tillgångar inte räcker till kan utkomststöd beviljas för nödvändiga begravningskostnader. Utkomststöd söks hos socialbyrån.

Pensioner kan överklagas hos besvärsnämnder

I ett pensionsbeslut anges hur det kan överklagas. Beslut om arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Beslut om folkpensioner och garantipensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet. Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

Mer information