Utkomstskydd för arbetslös

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen om utkomstskyddet för arbetslösa.

En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning vid arbetslöshet tryggas genom arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen betalas ut antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning.

En arbetslös kan få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning

En arbetslös arbetssökande kan få antingen grunddagpenning som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar eller inkomstrelaterad dagpenning som en arbetslöshetskassa betalar till sina medlemmar. Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning betalas i övrigt på samma grunder, men inkomstrelaterad dagpenning förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetsdagpenning får en arbetslös som fyllt 17–64 år och som

 • bor i Finland
 • anmäler sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
 • söker heltidsarbete
 • är arbetsför och står till arbetsmarknadens förfogande
 • uppfyller arbetsvillkoret, dvs
  • har varit i arbete i 26 veckor under de föregående 28 månaderna (löntagare) eller
  • har varit sysselsatt som företagare i 15 månader under de föregående 48 månaderna i företagsverksamhet som till sin omfattning har varit väsentlig.
    

Arbetslöshetsdagpenning betalas ut när en person varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån sammanlagt fem arbetsdagar efter att ha blivit arbetslös (självrisktid).

Arbetslöshetspenningens varaktighet är beroende på arbetssökandens arbetshistoria. Om arbetshistorian är kortare än tre år betalas arbetslöshetspenning ut för högst 300 dagar. Om arbetshistorian är längre än tre år är arbetslöshetspenningens varaktighet högst 400 dagar. Arbetslöshetspenning betalas dock ut för högst 500 arbetslöshetsdagar till en person som uppfyller arbetsvillkoret efter det att personen har fyllt 58 år och som har en arbetshistoria på minst 5 år. För äldre arbetslösa kan arbetslöshetsdagpenning betalas även för s.k. tilläggsdagar. Rätten till tilläggsdagarna uppfylls om

 • en arbetslös född åren 1955-1956 fyller 60 år innan maximitiden löpt ut
 • en arbetslös född åren 1957-1960 fyller 61 år innan maximitiden löpt ut
 • en arbetslös född 1961 eller senare fyller 62 år innan maximitiden löpt ut.

Dessutom förutsätts det att personen har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.

Om villkoren för tilläggsdagarna inte uppfylls så är arbets- och näringsbyrån skyldig att ordna arbete eller studier för en 57 år fylld arbetslös person. På så sätt fortgår rätten till dagpenning fram till pensionsåldern.

När en arbetslös arbetssökande har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden eller inte uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsskydd kan arbetsmarknadsstöd betalas ut.

Jämkad arbetslöshetsförmån

Om en person arbetar sporadiskt eller deltid under sin arbetslöshet, så jämkas lönen med dagpenningen eller arbetsmarknadsstödet. En månadsinkomst på högst 300 euro (s.k. skyddat belopp) inverkar inte på arbetslöshetsförmånen. Om lönen överstiger 300 euro per månad så minskas hälften av den överstigande delen från arbetslöshetsförmånen.

En uppskattning av storleken på den jämkade arbetslöshetsförmånen kan göras här:

Du söker om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan och FPA

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks hos den arbetslöshetskassa vars medlem den arbetslösa är. För mer information om arbetslöshetsförmåner kan du kontakta din arbetslöshetskassa eller FPA. Information finns också på den egna arbetslöshetskassans webbplats, på Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf:s webbplats och på FPA:s webbplats.

Att söka ändring i beslut om arbetslöshetsförmåner

I ett beslut om arbetslöshetsförmåner anges alltid hur man kan söka ändring i beslutet. Ändring i ett beslut av FPA eller arbetslöshetskassan kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte ansökningar om ändring av beslut, anmärkningar eller klagomål.

Mer information

Joni Rehunen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163435   E-postadress:


Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163195   E-postadress: