Pandemrix-vaccinet och narkolepsi - sammanställning över åtgärder

Pandemrix-vaccinet och narkolepsi

Tidpunkt

Situation

 10/2009 Pandemrix-vaccineringarna påbörjas.
 vinter/2009-10 De första barnen med symtom söker sig till vård.
 vår/2010 Antalet barn med symtom ökar i hela landet. Under 2010 konstateras betydligt mer narkolepsi hos finländska barn och unga än under tidigare år.
 8/2010 De finländska narkolepsiexperterna och THL:s vaccinexperter har påbörjat ett aktivt utredningsarbete.
 8/2010 Pandemrix-vaccineringarna avbryts som säkerhetsåtgärd.
 9/2010

En nationell narkolepsiarbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppen består av Finlands ledande narkolepsiexperter, THL:s experter och SHM:s representant som är experter på vaccineringar, barnneurologi, neurologi, virologi, immunologi, epidemiologi och biostatistik. Gruppen har också kontakt med internationella experter inom branschen och följer med narkolepsiforskning som bedrivs någon annanstans.

 

Arbetsgruppen har som uppgift att utreda om det finns ett samband mellan ökningen av narkolepsifall i Finland under 2010 och pandemivaccineringskampanjen med Pandemrix-vaccinet som genomfördes från och med hösten 2009. Arbetsgruppens officiella mandatperiod är 10.9.2010-31.8.2011.

12/2010 SHM:s tjänsteman utses som kontaktperson för föräldrar. En arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en nationellt enhetlig rekommendation för diagnosticering och behandling av narkolepsi hos barn tillsätts bestående av läkare som vårdar barn med narkolepsi.
12/2010 SHM anordnar det första expertevenemanget för familjer. Vid evenemanget ges information om situationen och hur undersökningarna och de tillsatta arbetsgruppernas arbete framskrider samt de stödmöjligheter som erbjuds åt allvarligt sjuka barn deras familjer i Finland. Utöver experternas anföranden diskuteras frågor som föräldrarna funderar över. I evenemanget deltar SHM, THL, AHI, TAYS, HUCS, HNS, Tammerfors universitet/Vaccinforskningscentralen, Fimea, FPA och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.
1/2011 Den nationella narkolepsiarbetsgruppen överlämnar sin mellanrapport 31.1.2011.
2/2011 SHM anordnar det andra expertevenemanget för familjer.  I evenemanget deltar SHM, THL, HNS, FPA, Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Narkolepsiföreningen.
2/2011 TATU ry (stödförening för barn och ungdomar som blivit skadade eller handikappade till följd av en olycka och deras familjer) anordnar sin första stödkurs för familjer till barn och unga som insjuknat i narkolepsi. Sådana kurser anordnas sammanlagt fyra stycken under 2011 och 2012 och i varje kurs deltar 7-8 familjer. Kursen betalas av familjens egen sjukvårdsdistrikt.
3/2011 SHM anordnar det tredje expertevenemanget för familjer. I evenemanget avtalas om att SHM:s tjänstemän diskuterar med undervisnings- och kulturministeriet hur barn som insjuknat i narkolepsi ska beaktas i skolorna. I evenemanget deltar SHM, THL, FPA och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.
7/2011 Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att Pandemrix endast ska användas för personer under 20 år om säsongsinfluensavaccinet inte finns tillgängligt.
8/2011 Den nationella narkolepsiarbetsgruppen lämnar sin slutrapport 31.8.2011. Enligt rapporten bidrog Pandemrix-vaccinet som gavs på vintern 2009-2010 till ökningen av narkolepsifall hos 4-19-åriga barn och ungdomar i Finland.
10/2011 Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har satt sig in i de ersättningsansökningar som den har mottagit sedan våren och publicerar ett principbeslut om att vaccinet och insjuknandet har ett skadeståndsrättsligt samband.
1/2012 Läkemedelsskadeförsäkringspoolen fattar de första ersättningsbesluten och börjar betala ut ersättningar enligt besluten till dem som insjuknat i narkolepsi.
2/2012 FPA anordnar sin första anpassningsträningskurs för barn och ungdomar som insjuknat och deras familjer.
4/2012 SHM börjar behandla kamratstödmaterialet i samarbete med familjerna, behandlande läkaren, undervisnings- och kulturministeriet och FPA. Syftet är att samla erfarenheter om hur familjerna, de insjuknade och personerna som har att göra med dem klarar sig i vardagen.
11/2012 Handbok om stöd från likställda till personer med narkolepsi och deras närstående publiceras (på finska)
12/2012

Regeringens ger en proposition till riksdagen om att de läkemedelsskador som Pandemrix-vaccinet orsakat delvis finainsieras från statsmedlen.

5/2013 Enligt THL:s undersökning ökade Pandemrix-vaccinet risken även för vuxna att insjukna i narkolepsi.
5/2013 Läkemedelsskadeförsäkringspoolen börjar behandla de vuxnas ersättningsansökningar som tidigare avslogs på grund av ålder.
6/2013 Läkemedelsskadeförsäkringspoolen fattar de första ersättningsbesluten som gäller vuxnas narkolepsi.
7/2013 Den av SHM tillsatta arbetsgruppen vars uppgift var att på en nationell nivå förenhetliga diagnostiken och vården av narkolepsi bland barn och unga blev färdig med sitt jobb.
3/2014 En arbetsgrupp börjar utreda anvisningarna för psykosocialt stöd
6/2014 En forskning som THL har gjort visar att barnen har löpt en 13 gånger större risk att insjukna i narkolepsi under det första året efter vaccineringen och under det andra året är risken femfaldig jämfört med icke vaccinerade barn. Hos vuxna har risken under de två åren varit sjufaldig jämfört med icke vaccinerade.
6/2014 Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ändrar ersättningsgrunderna på basis av forskningsresultaten från THL. Till dem som får ersättning räknas de fall där symtomen kan påvisas ha börjat inom två år från vaccinerandet. Hur ersättningsgrunderna tillämpas avgörs ändå alltid från fall till fall.
1/2015 Den anvisning som expertgruppen gjort upp om hur psykosocialt stöd ska ordnas publicerades

Forsknings- och arbetsgrupper som koncentrerar sig på sambandet mellan narkolepsi och Pandemrix-vaccinet

  • Befolkningsbaserad kohortundersökning av narkolepsi (nationell, epidemiologisk) - finansiering THL
  • Fall-referentstudie av narkolepsi (internationell, epidemiologisk) - delfinansiering VAESCO/ECDC
  • Narkolepsi och H1N1: immunologisk och virologisk delstudie - finansiering THL
  • Klinisk grupp för vård av barn och unga med narkolepsi - finansiering HNS, andra sjukvårdsdistrikt, SHM
  • Analys av (hela) genomet hos barn som insjuknat i narkolepsi - finansiering HY och SHM
  • Undersökning av Pandemrix-vaccinet i djurmodell - finansiering HY och SHM