Handikapptjänster och stödformer

Vammaispalvelut - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att främja välbefinnandet och hälsan, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna samt trygga utkomsten för personer med funktionsnedsättning.

Handikappolitiken i Finland baserar sig på rätten för personer med funktionsnedsättning till

  • lika behandling
  • delaktighet
  • behövliga tjänster och stödåtgärder
     
  • Handikappolitik

Principen är att de offentliga tjänsterna planeras så att de lämpar sig för alla och att miljön planeras så att den är tillgänglig för alla. Om den hjälp som de allmänna tjänsterna ger inte är tillräcklig ordnas specialtjänster såsom boende, hjälpmedel, färdtjänster och tolkningstjänster.

Målet är att stöda handikappade personers arbets- och funktionsförmåga samt egen aktivitet. De tjänster och stödåtgärder som kommunerna ordnar underlättar handikappade personers vardag.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en handbok för handikappservice med information som yrkesutbildade personer inom branschen kan utnyttja i sitt klientarbete.

Lagstiftning om handikappservice

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att främja välbefinnandet och hälsan, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna samt trygga utkomsten för personer med funktionsnedsättning.

Lagstiftning gällande handikapptjänsterna ingår i socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Övriga myndigheters ansvar för handikappservicen

Institutet för hälsa och välfärd främjar genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete självständigt liv för personer med funktionsnedsättning och utvecklar tillgängliga tjänster och tillgänglighet i planeringen. Därtill forskar och utvecklar Institutet olika slags tjänster, såsom tolknings-, assistans-, boende- och hjälpmedelstjänster samt för statistik över temat.

Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar att tjänsterna förverkligas och håller en god kvalitet. 

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt samarbetet mellan handikapporganisationer och olika myndigheter.

Kommunerna ansvarar för att tjänsterna förverkligas

Kommunerna är ansvariga för att ordna största delen av handikapptjänsterna. Det behövs en personlig serviceplan för att utreda vilka slags tjänster och stödformer en person med funktionsnedsättning behöver. De olika tjänsterna och stödåtgärderna är:

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel kan hämtas på hälsovårdscentralen eller med läkarremiss från sjukvårdsdistriktets hjälpmedelsenhet . Hjälpmedelstjänsterna innefattar även träning i att använda dem samt utbyte och underhåll av hjälpmedlen. Dessa hjälpmedelstjänster är avgiftsfria.

Hälften av kostnaderna för andra hjälpmedel, maskiner och utrustning som främst används för socialt umgänge och rekreation kan ersättas såsom handikapptjänst av socialvården. 

Ombyggnad av bostad

Personer med grav funktionsnedsättning får ersättning för ändringsarbeten i bostaden och för kostnader som föranleds av att olika redskap och anordningar anskaffas till hemmet.

Personlig assistans

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen organisera personlig assistans för personer med grav funktionsnedsättning.
Hjälpen kan organiseras så att personen

Specialtjänster för personer med utvecklingsstörning

Specialtjänster för personer med utvecklingsstörning är

  • boendeservice
  • arbets- och dagverksamhet
  • handledning och rådgivning
  • institutionsvård.

Färdtjänster

Kommunen ordnar färdtjänst för de personer med grav funktionsnedsättning vars sjukdom eller skada orsakar dem särskilda svårigheter att röra sig. Till färdtjänsten kan också höra ledsagartjänst.

Rehabilitering

Hälsovårdscentraler och sjukhus är ansvariga för att ordna medicinsk rehabilitering för personer med funktionsnedsättning. Folkpensionsanstalten är ansvarig för att ordna medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering för gravt handikappade

Stöd för närståendevård

Hjälp och vård för personer med funktionsnedsättning kan också ordnas genom närståendevård.

Serviceboende

Serviceboende tillhandahålls för personer med grav funktionsnedsättning som i sitt dagliga liv regelbundet behöver hjälp under olika tider av dygnet. Rekommendationen om boendeservice för handikappade människor stöder kommunerna att utveckla boendet och boendeservicen för personer med funktionsnedsättning.

Institutionsvård

Vård på institution garanterar kontinuerlig vård och omsorg dygnet runt.

Familjevård

Familjevård är vård dygnet runt i ett privat hem. Som handikappservice ordnas familjevård i synnerhet för personer med utvecklingsstörning.

Dagverksamhet

Med dagverksamheten stöder man ett självständigt liv och främjar sociala kontakter för personer med funktionsnedsättning.

Anpassningsträning och rehabiliteringshandledning

Anpassningsträning hjälper en person med funktionsnedsättning att leva ett fullvärdigt liv med sitt handikapp. Rehabiliteringshandledning hjälper en person att få tillgång till olika former av service i samhället.

Ekonomiskt stöd

FPA:s handikappförmåner stöder människors deltagande i arbete eller studier, hjälper dem att bevara sin funktionsförmåga, bo kvar hemma samt att få rehabilitering och annan vård.

Tolkningstjänst

Gravt hörselskadade, dövblinda och talhandikappade har rätt till avgiftsfri tolkningstjänst.

Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning ansöks om hos och arrangeras av FPA.

Teckenspråkslagen trädde i kraft den 1 maj 2015 och syftar till att främja förverkligandet av teckenspråkigas språkliga rättigheter.

Sysselsättning

För att främja sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning ordnas verksamhet i sysselsättningssyfte i enlighet med socialvårdslagen. För handikappade personer ordnas också arbetsträning och verksamhet i sysselsättningssyfte i englihet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Sirkka Sivula, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163007