Funktionshinderservice och stödåtgärder

Vammaispalvelut - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att främja välbefinnandet och hälsan, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och trygga utkomsten för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att bli behandlade lika som andra, att delta, att inte bli diskriminerade och att få de tjänster och det stöd som de behöver.l

Principen är att de offentliga tjänsterna planeras så att de lämpar sig för alla och att miljön planeras så att den är tillgänglig för alla. Om den hjälp som de allmänna tjänsterna ger inte är tillräcklig ordnas särskild service såsom boendeservice, hjälpmedel, färdtjänster och tolkningstjänster.

Målet är att stödja arbets- och funktionsförmågan hos personer med funktionsnedsättning och deras egen aktivitet. De tjänster och stödåtgärder som välfärdsområdet ordnar gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att klara av sitt dagliga liv.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en handbok för funktionshinderservice med information som yrkesutbildade personer inom branschen kan använda som stöd för klientarbetet och beslutsfattandet.

Lagstiftning om handikappservice

Bestämmelserna om funktionshinderservice finns i socialvårdslagen, lagen om funktionshinderservice och specialomsorgslagen.

Övriga myndigheters ansvar för funktionshinderservicen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) främjar genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning och utvecklar tillgängligheten i planeringen.  Därtill forskar och utvecklar THL olika slags tjänster såsom assistans-, boende- och hjälpmedelstjänster och för statistik på området.

Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar att tjänsterna förverkligas och håller en god kvalitet.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt samarbetet mellan handikapporganisationer och olika myndigheter.

Det är i huvudsak välfärdsområdena som ansvarar för  tillhandahållandet av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning

Ansvaret för tillhandahållandet av funktionshinderservice ligger i huvudsak hos välfärdsområdena. För personen med funktionsnedsättning görs en personlig serviceplan för att utreda vilka slags tjänster och stödåtgärder personen med funktionsnedsättning behöver. De olika aktörerna ska ordna följande tjänster och stödåtgärder:

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel kan hämtas på hälsovårdscentralen eller från välfärdsområdets hjälpmedelsenhet. Hjälpmedelstjänsterna innefattar även träning i att använda dem samt utbyte och underhåll av hjälpmedlen. Hjälpmedelstjänsterna är avgiftsfria.
 
Hälften av kostnaderna för andra hjälpmedel, maskiner och utrustning som främst används för socialt umgänge och rekreation kan ersättas av socialvården som funktionshinderservice.

Ändringsarbeten i bostad

Personer med grav funktionsnedsättning får ersättning för ändringsarbeten i bostaden och för kostnader som föranleds av att olika redskap och anordningar anskaffas till bostaden.

Personlig assistans

Enligt lagen om funktionshinderservice ska välfärdsområdet ordna personlig assistans för personer med grav funktionsnedsättning. Hjälpen kan ordnas så, att personen

Färdtjänster

Välfärdsområdet ordnar färdtjänst för de personer med grav funktionsnedsättning vars sjukdom eller skada orsakar dem särskilda svårigheter att röra sig. Till färdtjänsten kan också höra ledsagartjänst.

Serviceboende

Serviceboende tillhandahålls för personer med grav funktionsnedsättning som i sitt dagliga liv regelbundet behöver hjälp under olika tider av dygnet.  Rekommendationen om boendeservice för personer med funktionsnedsättning stöder kommunerna att utveckla boendet för personer med funktionsnedsättning, och välfärdsområdena kan använda rekommendationen för att utveckla boendeservicen. Boendeservice ordnas också med stöd av specialomsorgslagen.

Dagverksamhet

Med dagverksamheten stöder man ett självständigt liv och främjar sociala kontakter för personer med funktionsnedsättning.

Anpassningsträning och rehabiliteringshandledning

Anpassningsträning hjälper en person med funktionsnedsättning att leva ett fullvärdigt liv med sin funktionsnedsättning.  Rehabiliteringshandledning hjälper en person att få tillgång till och använda olika former av service i samhället.

Specialomsorger för personer med utvecklingsstörning

Den specialomsorg som ska ordnas för personer med utvecklingsstörning omfattar

  • boendeservice
  • Arbets- och dagverksamhet
  • handledning och rådgivning
  • institutionsvård

Rehabilitering

Ansvaret för att ordna medicinsk rehabilitering för personer med funktionsnedsättning ligger hos hälsocentralerna och sjukhusen.  
 
Folkpensionsanstalten ansvarar för att ordna medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning.

Institutionsvård

Vård på institution garanterar kontinuerlig vård och omsorg dygnet runt.

Familjevård

Familjevård är vård dygnet runt i ett privat hem.  Familjevård ordnas i synnerhet för personer med utvecklingsstörning.

Stöd för närståendevård

Den hjälp och vård som en person med funktionsnedsättning behöver kan ordnas genom närståendevård.

Tolkningstjänst

Personer med grav hörselnedsättning, synhörselnedsättning eller talnedsättning har rätt till avgiftsfri tolkningstjänst.
Tolkningstjänster ansöks om hos Fpa och arrangeras av Fpa.

Teckenspråkslagen trädde i kraft den 1 maj 2015 och syftar till att främja förverkligandet av teckenspråkigas språkliga rättigheter.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd enligt lagen om funktionshinderservice kan sökas hos socialvården. Fpa:s förmåner för personer med funktionsnedsättning stöder personernas deltagande i arbete eller studier, hjälper dem att bevara sin funktionsförmåga, bo kvar hemma och att få rehabilitering och annan vård.

Sysselsättning

För att främja sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning ordnas verksamhet i sysselsättningssyfte i enlighet med socialvårdslagen. För personer med utvecklingsstörning ordnas också arbetsverksamhet och arbetsträning i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Facebook Twitter LinkedIn | Printa E-post 

 

Mer information