Ansökan om statsunderstöd år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har haft flera ansökningsomgångar för statsunderstöd inom social- och hälsovården. Här har vi samlat information om vårens alla stödobjekt.

Statsunderstöd för ersättning av kostnader som beror på tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna

Ansökningstiden gick ut den 9 december 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd för ersättning av kostnader som beror på tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna. Understödet kan sökas av kommuner och samkommuner inom vilka det uppstått kostnader för tryggandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställen på det sätt som avses nedan.

Kostnader för tryggandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ska ersättas till fullt belopp i enlighet med de faktiska kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten. Således krävs ingen självfinansieringsandel. Kostnaderna ersätts till den del verksamheten grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets ålägganden och styrning och hänför sig till åtgärderna på gränsövergångsstället. 

Statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Ansökningstiden gick ut den 13 november kl. 16.15. Beslut om statsunderstöden har fattats.

Enligt 60 C § i socialvårdslagen kan social- och hälsovårdsministeriet årligen på basis av ansökningarna bevilja statlig finansiering för sådana forskningsprojekt inom socialt arbete på universitetsnivå som är förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete och som har genomgått kollegial bedömning. Målet är att stärka den forskning inom socialt arbete som syftar till att utveckla servicesystemet inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet har som mål att finansiera i synnerhet mer omfattande samarbetsprojekt som genomförs av flera olika aktörer. Genom sådana projekt kan man skapa de bästa förutsättningarna för att stärka en forskningsbaserad arbetskultur inom det sociala arbetet och koppla forskningen till servicessystemet. 

Finansiering kan beviljas förutom för universitet också till exempel för projekt som planeras av kommuner och samkommuner, forskningsinstitut, kompetenscenter inom det sociala området eller yrkeshögskolor.

Det sammanlagda maximala beloppet som delas ut 2020 är 4 miljoner euro. Finansieringen beviljas för ett år i sänder och användningstiden för den finansiering som nu beviljas är till utgången av 2022.

Mer information

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295163492, [email protected]  

Teknik för att understöda äldre personers boende hemma och hemvård

Ansökningstiden gick ut den 16 november 2020. Beslut om statsunderstöden har fattats.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en ansökan om statsunderstöd där kommuner och samkommuner beviljas understöd för regionala projekt för att ta i bruk teknik för äldre personers boende hemma och hemvård. 

Projekten finansieras med statsunderstöd 2021–2022. Det sammanlagda maximala beloppet av statsunderstöd som delas ut 2020 är 6 miljoner euro. 

Kommunernas kompetens i frågor som gäller psykisk hälsa 

Ansökningstiden  gick ut den 31 juli 2020 kl. 16.15.

Beslut om statsunderstöden har fattats.

Psykisk hälsa är ett viktigt mänskligt kapital både för individer och för samhället. Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska detta kapital ökas genom att stärka kompetensen inom området för psykisk hälsa. Statsunderstödet är avsett för att genomföra prioriteringarna i strategin för psykisk hälsa, dvs. ”psykisk hälsa som kapital” och ”gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa”.

Understöd kan beviljas projekt som syftar till att öka kompetensen och färdigheterna inom området för psykisk hälsa samt stärka förutsättningarna för gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa i kommunernas ledningsstrukturer, i samarbetet mellan olika förvaltningsområden samt på kontaktytor som främjar välfärd och hälsa.

I kommunernas projekt som syftar till att stärka kompetensen i frågor som gäller psykisk hälsa ska man beakta konsekvenserna av covid-19-epidemin.

För projekt som syftar till att stärka kompetensen inom psykisk hälsa har det reserverats högst 4,5 miljoner euro för åren 2020–2022. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner samt allmännyttiga aktörer.

Ansökningstiden är 5.5.–31.7.2020. För intresserade ordnas ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

Ytterligare information

Sarita Friman, specialsakkunnig ([email protected]) 0295 163349

Jaana Suvisaari,  forskningsprofessor, THL tfn. 029 524 8539, fornamn.efternamn@thl.fi

Självmordsprevention

Ansökningstiden gick ut den 31 juli 2020 kl. 16.15.

Beslut om statsunderstöden har fattats.

I den nationella strategin för psykisk hälsa ingår ett program för självmordsprevention. Det aktuella understödet är avsett för att stödja projekt som genomför programmet. Understöd kan beviljas för att effektivisera självmordsprevention inom de områden där risken för självmord är högst. Understöd kan också beviljas projekt som syftar till att stödja de riskgrupper som identifierats i programmet för självmordsprevention, stärka den psykiska hälsan i arbetsgemenskaper som drabbats av svårigheter och plötsliga förändringar eller förebygga ensamhet inom äldreomsorgen.

I projekt som syftar till att förebygga självmord ska man beakta konsekvenserna av covid-19-epidemin.

För understöden har det reserverats sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro för åren 2020–2022. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner samt allmännyttiga aktörer. 

Ansökningstiden var 5.5.–31.7.2020. För intresserade ordnades ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

Ytterligare information

Sarita Friman, specialsakkunnig ([email protected]) 0295 163349

Timo Partonen, forskningsprofessor THL, tfn. 029 524 8859, fornamn.efternamn@thl.fi

Projekt för att utveckla mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet inom utvecklingsprojektet IPS (arbetsträning genom stödd sysselsättning)

Ansökningstiden gick ut den 31 juli 2020 kl. 16.15.

Beslut om statsunderstöden har fattats.

Ett mål enligt den nationella strategin för psykisk hälsa är att utveckla mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet. IPS-modellen handlar om att man utför evidensbaserad arbetsträning genom stödd sysselsättning som en tjänst integrerad i psykiatrisk vård och rehabilitering. IPS-verksamhetsmodellen har gett goda resultat inom sysselsättningen särskilt bland personer som har svåra problem med den psykiska hälsan. Verksamhetsmodellen har inte använts i någon högre grad i Finland och dess effekt har inte utvärderats i en finländsk kontext.

Projekten som beviljas understöd ska syfta till att visa de metoder med vilka evidensbaserad IPS-arbetsträning utförs genom stödd sysselsättning som en tjänst integrerad i psykiatrisk vård och rehabilitering.

Beloppet för finansiering som nu kan sökas är sammanlagt ca 5 miljoner euro. Statsunderstöd kan sökas av kommuner och samkommuner. Ansökningstiden börjar den 5 maj 2020 och gick ut den 31 juli 2020 kl. 16.15. För intresserade ordnades ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

Ytterligare information

Eveliina Pöyhönen, socialråd ([email protected]), tfn 02951 63303

Helka Raivio, projektchef,THL, tfn 029 524 7183, helka.raivio(at)thl.fi

 

Statsunderstöd för projekt för utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten 2020 – 2022

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat cirka 4,8 miljoner euro för utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten. Projekten inleds i höst i Esbo, Helsingfors, Vanda, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Björneborg.

Ansökningstiden började den 25 mars 2020 och gick ut den 28 maj 2020.

Ansökan om statsunderstöd hänför sig till det samarbetsprogram enligt regeringsprogrammet som miljöministeriet har startat för att halvera bostadslösheten före 2023.

Syftet med denna ansökan om statsunderstöd är att utveckla social- och hälsovårdstjänster som svarar mot behoven hos bostadslösa klienter eller klienter som löper allvarlig risk för bostadslöshet.

Syftet med de projekt som finansieras med statsunderstöd är att utveckla klientorienterade social- och hälsovårdstjänster och verksamhetsmodeller med låg tröskel för de sämst ställda som är i stort behov av stöd på många områden när det gäller förutsättningarna för boende.

Statsunderstöd kan sökas av de kommuner och samkommuner som deltar i miljöministeriets samarbetsprogram.

För understöden har i budgeten 2020 reserverats cirka 3 miljoner euro. För understöden kan beviljas ytterligare cirka 3 miljoner euro i statsbudgeten 2021, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för detta ändamål.

Det statsunderstöd som beviljas kan uppgå till högst 80 procent av de kostnader för projektet som berättigar till statsunderstöd.

Ytterligare information:

Frågor som gäller statsunderstöd:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Leea Rautanen-Muhli, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Frågor som gäller samarbetsprogrammet och kommunernas planer:

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, [email protected]

 

Statsunderstöd till kommuner och samkommuner för att stödja arbetsförmågan 2020 - 2022  

Ansökningstiden gick ut den 15 juni 2020 kl. 16.15.

Genom programmet för arbetsförmåga bidrar man till möjligheterna för partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa att få arbete och stanna kvar i arbetslivet, förebygger förlängd arbetslöshet och arbetsoförmåga samt ökar delaktigheten i arbetslivet för personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

Servicesystemet för att stödja arbetsförmågan består huvudsakligen av social-, hälso- och rehabiliteringstjänster. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar kommunerna och samkommunerna statsunderstöd för att de ska kunna bereda och börja tillämpa metoder för stöd för arbetsförmågan och stödd sysselsättning inom social- och hälsovården.

De åtgärdshelheter som stöds med statsunderstöd är 1) stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral och 2) metoder för stödd sysselsättning.

Statsunderstöd söks för utvecklingsarbete enligt programmet för arbetsförmåga för tre år i sänder, det vill säga för åren 2020 – 2022. Statsunderstödet för projekt enligt programmet för arbetsförmåga uppgår till högst 12 miljoner euro.

I ansökan ingår följande dokument:

  • ansökningsblankett
  • projektets budget
  • en fritt formulerad projektplan där de frågor som nämns på sidan 29 i projekthandboken har beaktats (högst 20 sidor)
  • en utvärderingsplan för projektet
  • en kommunikationsplan för projektet
  • ett samarbetsavtal som de parter som har åtagit sig att genomföra projektet har undertecknat Avtalet ska innehålla en beskrivning av partnerns uppgifter i projektet och en budget (om avsikten är att överföra understöd till partnern).
  • Anvisning för ifyllande av blanketten för projektets budget
  • Förordning

Ytterligare information:

Ritva Partinen, projektchef, [email protected], tfn 0295 163 330

Niina Kovanen, specialsakkunnig,  [email protected], tfn 0295 163 726

 

Försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning 2020–2021

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 2 926 400 euro för försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning. Understöd har beviljats till nio kommuner eller samkommuner för projektperioden 2020–2021. Understöden för 2021 är villkorliga.

Ansökningstiden började den 25 mars 2020 och gick ut den 25 maj 2020.

Syftet med försöksprojektet är att bestämma riksomfattande principer och praxis för genomförande av personlig budgetering. Principer och praxis ska vara förenliga med Finlands rättsordning och servicestruktur. Projektet går ut på att granska hur en personlig budget lämpar sig för personer vars funktionsförmåga är begränsad och behovet av stöd och hjälp. Projektet genomförs i nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Projektet genomförs som regionala försöksprojekt som finansieras med statsunderstöd 2020–2021. Totalt uppgår understödet till högst 3,3 miljoner euro. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten.

De som kan söka är kommuner och samkommuner med organiseringsansvar. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Närmare upplysningar om projektet och svar på vanliga frågor finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Närmare upplysningar

jurist Kirsi-Maria Malmlund, [email protected]

konsultativ tjänsteman Anne-Mari Raassina, [email protected]

 

Sektorsövergripande utveckling av barnskyddet 2020–2022

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 5,8 miljoner euro för fem projekt för sektorsövergripande utveckling av barnskyddet. Projekten genomförs 2020–2022 inom fem samarbetsområden och samordnas av kompetenscentrumen inom det sociala området.

Ansökningstiden började den 25 mars 2020 och gick ut den 1 juni 2020.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ingår i regeringsprogrammet, som siktar på att stärka barnens, de ungas och familjernas välbefinnande, att stoppa utvecklingen mot ökad ojämlikhet och att garantera barn som behöver särskilt stöd multidisciplinära tjänster. Det understöd som nu kan sökas syftar till att multidisciplinära satsningar på barns och ungdomars individuella behov över förvaltningsgränserna.

En särskild satsning är att garantera barn och ungdomar som är klienter hos barnskyddet rätt till högklassig utbildning och individuellt stöd och individuell behandling genom säkerställande av ett systematiskt samarbete mellan barnskyddet och undervisningsväsendet samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Understödsbeloppet uppgör till högst 2 miljoner euro per år. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Det multidisciplinära arbetet för att utveckla barnskyddet kommer att organiseras som fem regionala utvecklingsprojekt utifrån den geografiska indelningen av samarbetsområdena på så sätt att en ansökan om statsunderstöd lämnas in från vart och ett av områdena. Som projektadministratörer fungerar de kompetenscentrum inom det sociala området som uppfyller ansökningsvillkoren, men ansökan ska utarbetas tillsammans med de landskap som ingår i området. 

Läs mer om utveckling av barn- och familjetjänster:

Kompetenscentrumen inom det sociala området: dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården

Ansökningstiden har utgått.

Ansökningstiden började den 25 mars 2020 och gick ut den 30 april.

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en ansökningsomgång för kompetenscentrumen inom det sociala området för att dokumenteringsutbildningen ska kunna genomföras i hela landet inom de offentliga och privata socialtjänsterna. Statsunderstödet kan sökas för fortsatt utbildning och för säkerställande av att yrkesverksamma inom socialvården kan dokumentera också i nya klientsituationer, exempelvis vid multidisciplinärt samarbete.

Understödsbeloppet uppgår till sammanlagt högst 700 000 euro. Understödet är avsett för bland annat kommuner och samkommuner och andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformering av social- och hälsovården och räddningstjänsterna. De eftersträvade resultaten kan bäst uppnås genom ett riksomfattande projekt som kompetenscentrumen genomför tillsammans.

Bilaga:

Mer information