Läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och beredningen av den lagstiftning som gäller läkemedel.

Läkemedelsförsörjningen är en central del av social- och hälsovården.

Målet med utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och den lagstiftning som gäller läkemedelsbehandling är att garantera att alla som behöver läkemedelsbehandling får en effektiv, säker, högkvalitativ, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Detta är så kallad rationell läkemedelsbehandling. En god tillgång på läkemedel och lättillgängliga läkemedel ska säkerställas under alla förhållanden.

Läkemedelsbehandlingen som helhet och rationell läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingen som helhet kan ses som en värdekedja, där målet är att säkerställa läkemedelspreparatets effekt, säkerhet och kvalitet samt en rationell användning av preparatet. Läkemedelspreparatets värde ökar stegvis, och effekten av läkemedelsbehandlingen visar sig som hälsovinst om vården som helhet lyckas.

 

Läkemedelsutveckling, läkemedelsforskning och innovationer

En förutsättning för att nya läkemedelsinnovationer ska kunna uppstå är att det är möjligt att bedriva läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling. Läkemedelsindustrins verksamhetsmiljö är global.

Industriell läkemedelstillverkning

Den industriella tillverkningen av läkemedel och tillsynen över den regleras genom EU-lagstiftning och internationella avtal.

Försäljningstillstånd för läkemedel

Syftet med systemet med försäljningstillstånd för läkemedel är att garantera tillgången till högklassiga, säkra och effektiva läkemedel.

Kontrollerat införande av läkemedel

Vid försäljningstillståndsförfarandet för läkemedel tas det inte ställning till om ett läkemedel behövs eller inte, det vill säga om det mot samma sjukdom redan finns bra läkemedel på marknaden eller om hälsoproblemet kan skötas med andra metoder. Syftet med ordnat införande av läkemedel är att de läkemedelsbehandlingar som används ska vara kostnadsnyttoeffektiva, det vill säga att den hälsofördel som uppnås med läkemedelspreparatet har bedömts i förhållande till kostnaderna. Användningen av läkemedelspreparatet ska riktas så att alla har tillgång till vård av lika hög kvalitet oberoende av sjukdom eller sjukdomens svårighetsgrad.

Förskrivning av läkemedel i öppen vård och sluten vård

Förskrivning av läkemedel för den öppna vården innebär att apoteket ges i uppdrag att expediera ett läkemedel till patienten. På sjukhus innebär förskrivning ett beslut om läkemedelsbehandling enligt vilket  läkemedelsbehandlingen genomförs.

Distribution och expediering av läkemedel

Regleringen av partidistributionen av läkemedel baserar sig på EU:s läkemedelsdirektiv, och vid partidistributionen iakttas de internationella riktlinjerna för god distributionssed. Att expediera läkemedel är detaljdistributionens, det vill säga apotekens och sjukhusapotekens uppgift.

Användning av läkemedel

Läkemedelsbehandlingar är en central del av en helhetsinriktad vård. Lyckade läkemedelsbehandlingar kan bota sjukdomar, bromsa sjukdomsförlopp, lindra sjukdomssymtom och förebygga sjukdomar. Studier visar dock att endast cirka 50 procent av personer som lider av långvariga sjukdomar använder läkemedlen enligt ordinationen.

Kontrollerad utmönstring av läkemedel

Till kontrollerat införande av läkemedel tillhör också kontrollerad utmönstring av läkemedel. Man försöker styra de begränsade resurserna så att de inriktas rationellt med att avstå från sådana läkemedel som med hänsyn till nytt information som har samlats kan inte anses vara längre effektivt, säkert och kostnadseffektivt. 

Rationell läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingen är optimal när en person tar läkemedel som är medicinskt motiverade enligt anvisningarna, i rätt tid, i lämplig dos och har nytta av läkemedelsbehandlingen. Med rationell läkemedelsanvändning avses effektiv, säker, högkvalitativ, jämlik och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Utveckling

I promemorian ”Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution” behandlas de helheter av förändringar som rationell läkemedelsbehandling och reformen av social- och hälsovården förutsätter. Läkemedelsfrågorna är en omfattande helhet och promemorian som gjorts som tjänstemannaberedning innehåller förslag till riktlinjer som underlag för fortsatt beredning och närmare utredningar. Färdplanen för beredningen uppdateras i enlighet med det nya regeringsprogrammet.

Promemorian Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution och video från informationsmöte för medierna

Utifrån promemorian Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution har det hållits tre workshoppar med olika berörda grupper:

Mer information

Elina Asola, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163437   E-postadress: