Elektroniska tjänster stöder en framgångsrik läkemedelsbehandling

Läkemedelslistan ett verktyg för professionella inom hälso- och sjukvården

Fördelarna med en riksomfattande uppdaterad läkemedelslista grundar sig på att alla centrala, strukturella medicineringsuppgifter uppdateras på ett och samma ställe till vilket alla aktörer som deltar i läkemedelsbehandlingen har tillträde. Läkemedelslistan visas på samma sätt för alla parter (förutom uppgifter som begränsas av förbud och som bara syns för läkemedelsförskrivare) och alla berörda parter uppdaterar informationen genom att dokumentera läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsanvändaren ser elektroniska recept och expedieringsuppgifter via Mina Kanta-sidorna.

Läkemedelslistan kräver ingen separat upprätthållning utan den uppdateras alltid då strukturella medicineringsuppgifter sparas i riksomfattande informationssystemtjänster oberoende av i vilken organisation uppgifterna ursprungligen har producerats. Även apoteken kommer i fortsättningen att ha möjlighet att kontrollera medicineringen som helhet, då användningen av läkemedelslistan stegvis framskrider.

Det strukturella datainnehållet i läkemedelslistan kommer att stärka utnyttjandet av den information som fås från läkemedelsbehandlingen t.ex. i den nationella styrningen och i kvalitetsregistrens innehåll.

Läkemedelslistan-möjligheter och funktionalitet

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett koncept för informationshantering inom läkeme-delsbehandlingen som beskriver målbilden, förutsättningarna och utvecklingsvägen för registrering och användning av läkemedelsbehandlingsuppgifter. Den riksomfattande läkemedelslistan är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten för informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen.

Elektroniskt beslutsunderlag och nya tekniker

För det kliniska beslutsfattandet har det utvecklats olika elektroniska verktyg som kombinerar uppgifterna om patientens tillstånd som sparats i den elektroniska patientjournalen med medicinsk information genom att för användaren producera patientvisa skräddarsydda handlingsdirektiv. System för beslutsunderlag behövs som stöd för olika arbetsskeden, såsom vid förskrivning och expediering av läkemedel och då läkemedelsbehandling genomförs och följs upp.

Med ibruktagandet av nya tekniker kan man öka läkemedelsbehandlingens genomslagskraft och minska totalkostnaderna. Genom att utnyttja de möjligheter doseringsrobotiken för läkemedel medför kan man åstadkomma en effektivare och säkrare läkemedelsbehandling. Med hjälp av robotik får man till stånd en snabbare, mer automatisk och kostnadseffektiv logistik i anslutning till läkemedlen. Med hjälp av artificiell intelligens kan läkemedelstillverkarna få föregripande information till exempel om förändringar i efterfrågan av läkemedel.

Elektroniska tjänster som stöd för egenvården

Syftet med de elektroniska lösningarna är att trygga lika tillgång till tjänster. Tjänster som förbättrar medborgarnas självständiga uträttande av ärenden och informationshantering är bl.a. Mina Kanta och receptlistan som visas där,  välbefinnandeapplikationer och digitala tjänster som stöder läkemedelsbehandling, Omaolo, Virtuella sjukhuset och apotekens webbtjänster.

Ytterligare information om elektroniska välfärdstjänster

Mer information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163600   E-postadress: