Strategi för psykisk hälsa i Finland 2020-2030

Strategin sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Strategin för politiken inom området psykisk hälsa innehåller ett program för förebyggande av självmord.

Strategin för psykisk hälsa publicerades 11.2.2020.

Utifrån strategin ska kommande regeringar göra upp sitt eget handlingsprogram för psykisk hälsa. I dessa program fastställs prioriteringarna för politiken inom området psykisk hälsa under den aktuella regeringsperioden samt metoder och medel för genomförandet och uppföljningen av programmet.

Strategin för psykisk hälsa bygger på fem prioriteringar:

  1. Psykisk hälsa som kapital
  2. Hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen
  3. Rätt till psykisk hälsa
  4. Omfattande tjänster enligt en människas behov
  5. Gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa

Åtgärder enligt strategin för psykisk hälsa genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral

Åtgärder i enlighet med målen för strategin för psykisk hälsa genomförs bland annat som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

I programmet Framtidens social- och hälsocentral stärks

  • tillgången till psykoterapi och förebyggande och terapeutiska psykosociala metoder inom primärvården för alla åldersgrupper
  • samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att stödja identifieringen av störningar och genomförandet av interventioner.

Som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral införs inom elev- och studerandevården metoder som lämpar sig för förebyggande och behandling av de vanligaste psykiska problemen.

Strategin för psykisk hälsa och programmet för självmordsprevention genomförs dessutom i tre olika projekthelheter

  • tjänster för rehabilitering till arbetslivet, IPS - sijoita ja valmenna!
  • kommunernas kunskaper om psykisk hälsa 
  • självmordsprevention

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för det praktiska genomförandet av strategin för psykisk hälsa och för stödet till projekten.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163388   E-postadress:


Soile Ridanpää, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163506   E-postadress: