Strategi för psykisk hälsa i Finland 2020-2030

Strategin sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Strategin för politiken inom området psykisk hälsa innehåller ett program för förebyggande av självmord.

Strategin för psykisk hälsa publicerades 11.2.2020.

Utifrån strategin ska kommande regeringar göra upp sitt eget handlingsprogram för psykisk hälsa. I dessa program fastställs prioriteringarna för politiken inom området psykisk hälsa under den aktuella regeringsperioden samt metoder och medel för genomförandet och uppföljningen av programmet.

Strategin för psykisk hälsa bygger på fem prioriteringar:

  1. Psykisk hälsa som kapital
  2. Hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen
  3. Rätt till psykisk hälsa
  4. Omfattande tjänster enligt en människas behov
  5. Gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa

Arbetet för strategin för psykisk hälsa fortsätter

De åtgärder som utvecklats under arbetet med strategin för psykisk hälsa 2020–2030
ska enligt regeringsprogrammet fortsätta vid sidan av regeringens övriga åtgärder för främjande av psykisk hälsa. Även programmet för suicidprevention fortsätter.

Målen för strategin för psykisk hälsa verkställs också inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt genom 

Strategin för psykisk hälsa och programmet för självmordsprevention genomförs också genom THL:s projekt för 

  • en modell för främjande av psykisk hälsa som kan tillämpas på befolkningsnivå 
  • ett heltäckande kunskapsunderlag om tillgången till mentalvårdstjänster och tjänsternas kvalitet och resultat
  • utbildning för yrkesfolk med syftet att stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga 
  • stöd för tillämpningen av den nya lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård bl.a. med syftet att bedöma behovet att utveckla nya tjänster och minska stigmatiseringen och diskrimineringen
  • åtgärder för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av självmord som riktas till de mest utsatta befolkningsgrupperna  

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för det praktiska genomförandet av strategin för psykisk hälsa och för stödet till projekten.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163388   E-postadress:


Soile Ridanpää, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163506   E-postadress: