På väg mot lika lön

I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16 procent lägre än männens.

Jämställda löner är en grundförutsättning för ett rättvist, högklassigt och produktivt arbetsliv. Regeringen och de centrala arbetsmarknads-organisationerna har förbundit sig att främja lönejämställdhet.

Detta mål försökte man uppnå med bland annat 

  • avtalspolitik
  • att bryta könsrollstänkandet inom yrkesliv och yrkesval
  • utveckla lönesystemet och
  • ge stöd åt kvinnors karriärutveckling

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationerna har kommit överens om gemensamma åtgärder för lika lön för åren 2020-2023. 

 

Mer information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY 0295163230