Lika lön

Lika lön för lika arbete är en grundläggande och mänsklig rättighet. Enligt jämställdhetslagen ska lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön. Jämställda löner är en grundförutsättning för ett gott arbetsliv på rättvisa villkor, och en central jämställdhetsfråga.   

 

Löneskillnader 

Vid jämförelser av kvinnors och mäns löner används en genomsnittlig månadsinkomst som beskriver heltidsanställda löntagares inkomster för ordinarie arbetstid. För närvarande är löneskillnaden i genomsnitt 16 procent på hela arbetsmarknaden, vilket betyder att kvinnors genomsnittliga inkomst är cirka 84 procent av männens genomsnittliga inkomst (Statistikcentralen, Inkomstnivåindex 2020).  Löneskillnaden är större i Finland än i de övriga EU-länderna och nordiska länderna i genomsnitt.   

Lönestatistiken baserar sig på registeruppgifter, och därför fås uppgifter på basis av det juridiska könet.  

Arbetet för att minska löneskillnaderna

Löneskillnaderna kan minskas bland annat genom jämställdhetsplaner och lönekartläggningar som baserar sig på lag, avtals- och lönepolitik, utveckling av lönesystem och avveckling av könssegregationen i arbetslivet. 

Regeringen har förbundit sig till att främja lönejämställdhet. Åtgärderna består i att utveckla lagstiftningen, genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt och samarbeta med arbetsmarknadens centralorganisationer. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt för att främja lönejämställdhet 2020–2023

Undersökning om jämställdhetsplanering och lönekartläggningar på arbetsplatser:

Projektet Likvärdigt arbete

Projekt för bedömning av kollektivavtalens könskonsekvenser

Projekt för att avveckla könssegregation i arbetslivet

Forskningsprojekt om arbetslivets och yrkesstrukturens kopplingar till löneskillnader mellan könen

Likalönsprogram

Regeringen och organisationerna har kommit överens om gemensamma åtgärder för lika lön för åren 2024-2027. 

Uppföljning

Nu görs en oberoende helhetsbedömning av främjandet av lönejämställdheten. Bedömningen gäller det trepartssammansatta Likalönsprogrammet 2020–2023 och regeringens egna projekt och åtgärder.  

Helhetsbedömning av Likalönsprogrammet 2016–2019

Uppföljningsindikatorer

Mer information