På väg mot lika lön

Likalönsprogrammet tog tag i ett svårt problem i det finska arbetslivet. I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 17 procent lägre än männens.(Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex 2013).

Jämställda löner är en grundförutsättning för ett rättvist, högklassigt och produktivt arbetsliv. Regeringen och de centrala arbetsmarknads-organisationerna har förbundit sig att främja lönejämställdhet.

Likalönsprogrammets mål  

Programmets huvudsakliga mål var att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor till 15 procent före utgången av år 2015. Programmet strävde efter att uppnå principen lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Detta mål försökte man uppnå med bland annat 

 • avtalspolitik
 • att bryta könsrollstänkandet inom yrkesliv och yrkesval
 • utveckla lönesystemet och
 • ge stöd åt kvinnors karriärutveckling

Lyft katten på bordet! Läs mer om social- och hälsovårdsministeriets Tala om löner -kampanj (2014).

I samarbetet

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Inrikesministeriet
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Finansministeriet
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Akava
 • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
 • Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
 •  Finlands Näringsliv EK
 • Kyrkans avtalsdelegation
 • Kommunala arbetsmarknadsverket KA och
 • Statens arbetsmarknadsverk SAMV

Likalönsprogrammet samordnades av social- och hälsoministeriet.