Tillgång till socialservice

Kommunen beviljar socialservice till kommuninvånarna utgående från en individuell bedömning av servicebehovet. Bedömningen grundar sig på klientens egen uppfattning samt på en eller flera sakkunnigas utvärdering. I brådskande fall ska behovet av socialservice bedömas utan dröjsmål.

I brådskande fall ska socialservice och vård på institution ordnas även för personer som tillfälligt är bosatta i kommunen.

En klient ska om han eller hon så önskar få ett skriftligt beslut om beviljande eller förvägran av service enligt bedömningen av servicebehovet. Klienten kan söka ändring i beslutet. Kommunens socialombudsman erbjuder rådgivning.

Bedömningen av servicebehovet kompletteras med en klientplan, om det inte är uppenbart onödigt. Bedömningen fungerar som underlag för klientplanen. Planen utarbetas av de kommunala myndigheterna tillsammans med klienten och vid behov med klientens anhöriga eller lagliga företrädare.

I samband med ansökan om utkomststöd utarbetas endast en klientplan, däremot görs ingen bedömning av servicebehovet.

Om tidsfristerna för bedömning av servicebehovet och tillgången till socialservice föreskrivs i följande lagar:

Tidsfrister anges för

  • bedömning av servicebehovet för äldre
  • utredning av servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning
  • utredning om behovet av barnskydd
  • beslut om utkomststöd och möjlighet till samtal med en socialarbetare eller socialhandledare för den som ansöker om utkomststöd

Bedömning av servicebehovet för äldre

Kommunen ska ordna möjlighet till en bedömning av behovet av socialservice inom sju vardagar från det att kommunen kontaktats

  • för personer över 75 år och
  • mottagare av FPA:s specialvårdbidrag för pensionstagare.

Kommunens myndighet träffar klienten personligen och gör vid behov hembesök.

Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid gäller personer som

  • ännu inte är klienter inom socialservicen
  • är klienter men som har förändringar i sitt servicebehov.

Utredning av servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning

Kommunen ska inleda en utredning av servicebehovet hos en person med funktionsnedsättning senast sju vardagar efter det att kommunen kontaktats. Utredningen av servicebehovet förutsätter att kommunens myndighet träffar klienten personligen och vanligtvis gör den ett hembesök.

En serviceplan ska göras upp utan dröjsmål och beslut som gäller tjänsterna fattas senast tre månader efter att ansökan om dessa gjorts.

Utredning om behovet av barnskydd  

Ett barnskyddsärende inleds på ansökan eller när en socialarbetare inom barnskyddet eller annan arbetstagare inom barnskyddet får vetskap om eller en anmälan om ett barn som är i behov av barnskydd. Då ska arbetstagaren omedelbart bedöma om det eventuella barnskyddsbehovet är brådskande.

I andra situationer avgör socialarbetaren inom 7 dagar om det på grundval av anmälan behövs en utredning om behovet av barnskydd.

Utredningen ska göras inom 3 månader från anmälan.

Beslut om utkomststöd och möjlighet att samtala med en socialarbetare eller socialhandledare

Den som ansöker om utkomststöd hos Kela ska få beslutet om beviljande av utkomststöd inom sju vardagar efter ansökan. I brådskande fall ska beslut fattas samma dag eller senast följande vardag.

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163204