Tillgång till socialvårdstjänster

Välfärdsområdet beviljar socialvårdstjänster till klienterna utgående från en individuell bedömning av servicebehovet. Bedömningen grundar sig på klientens egen uppfattning och på en bedömning som görs av en eller flera sakkunniga. I brådskande fall ska omedelbara åtgärder vidtas.

I brådskande fall ska socialvårdstjänster också ordnas för dem som tillfälligt vistas i välfärdsområdet. Även en person som på grund av arbete, studier eller av någon motsvarande orsak vistas i välfärdsområdet under en längre tid kan ansöka om socialvårdstjänster.

Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Mer exakta tidsfrister föreskrivs för

  • bedömning av servicebehovet för äldre
  • utredning av servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning
  • bedömning av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd
  • bedömning och utredning av behovet av barnskydd 
  • beslut om utkomststöd och samtal med den som ansöker om utkomststöd

Socialvårdstjänster ordnas i enlighet med bedömningen av servicebehovet

Klienten har rätt att få ett skriftligt beslut om ordnandet av socialvårdstjänster. Det är särskilt viktigt när beslutet är ett avslag och tjänsten eller stödet inte beviljas. En klient kan inte söka ändring i beslutet om det inte är ett skriftligt beslut. Klienter har däremot sällan behov av att få beslut om den egentliga åtgärden, om åtgärden är avgiftsfri.

Bedömningen av servicebehovet ska kompletteras med en klientplan, om det inte är uppenbart onödigt. Bedömningen av servicebehovet utgör grunden för klientplanen. Planen utarbetas av socialvårdsmyndigheterna tillsammans med klienten och vid behov klientens anhöriga eller lagliga företrädare.

Bestämmelser om bedömning av servicebehovet och tidsfrister för tillgången till socialvårdstjänster finns i följande lagar:

Bedömning av servicebehovet för äldre

Välfärdsområdet ska inleda bedömningen av servicebehovet inom sju vardagar från det att välfärdsområdet kontaktas

  • för personer över 75 år och
  • mottagare av Fpa:s specialvårdbidrag för pensionstagare.

Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid gäller personer som

  • ännu inte är klienter inom socialservicen
  • är klienter men har förändringar i sitt servicebehov.

Mer information om tjänster för äldre:

Utredning av servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning

Välfärdsområdet ska börja utreda servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning inom sju vardagar från det att välfärdsområdet kontaktas. Utredningen av servicebehovet förutsätter att socialvårdsmyndigheten träffar klienten personligen och i allmänhet att myndigheten gör ett hembesök.

En serviceplan ska utarbetas utan dröjsmål och beslut om servicen ska fattas senast inom tre månader från det att ansökan om servicen i fråga lämnades in.

Utredning om behovet av barnskydd  

Ett barnskyddsärende inleds på ansökan eller när en socialarbetare eller någon annan anställd inom barnskyddet har tagit emot en anmälan eller fått kännedom om ett barn som är i behov av barnskydd. Då ska den anställda inom barnskyddet omedelbart bedöma barnets eventuella brådskande behov av barnskydd.

I andra situationer avgör socialarbetaren inom 7 dygn om det på grundval av anmälan behövs en utredning av behovet av barnskydd.

Utredningen ska göras senast inom 3 månader från anmälan.

Mer information om barnskyddet:

Beslut om utkomststöd och möjlighet att samtala med en socialarbetare eller socialhandledare

Fpa ska fatta beslut om utkomststöd senast inom sju vardagar från det att ansökan lämnats in. I brådskande fall ska beslutet fattas samma dag eller senast följande vardag.

Den som ansöker om utkomststöd ska också ges tillfälle till ett personligt samtal med en tjänsteman vid Fpa eller en socialarbetare eller socialhandledare i välfärdsområdet senast den sjunde vardagen efter det att sökanden begärt detta.

Mer information om utkomststödet:

Mer information

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: