Statistik om arbetslivet

Työoloja ja työterveyttä käsitteleviä tilastoja

Statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa

På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa.Där finns information om bl.a. följande ämnesområden:

 • Arbetskraft och deltagande i arbete
 • Arbetsgemenskap
 • Arbetsmiljö
 • Upplevd hälsa och arbetsförmåga
 • Arbetsolycksfall, yrkessjukdomar och sjukfrånvaro
 • Arbetarskydd och företagshälsovård

 

På Statistikcentralens webbplats finns statistik om bl.a. sysselsättning och arbetslöshet samt arbetsolycksfall och arbetsförhållanden. Där finns information om åtminstone följande ämnesområden:

 • Lediga arbetsplatser
 • Arbetsförmedlingsstatistik
 • Undersökning om arbetsförhållanden
 • Deltagande i arbete
 • Statistik över arbetskonflikter
 • Arbetsolycksfall
 • Arbetskraftsundersökning

 

Arbetsförmedlingsstatistik

Arbets- och näringsministeriet utarbetar statistik om arbets- och näringsbyråernas kunder (jfr Statistikcentralens arbetskraftsundersökning)

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund för statistik om antalet arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som ersätts ur det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet samt deras orsaker och konsekvenser.

Internationell statistik om arbetslivet

Internationella arbetsorganisationen (ILO) producerar statistik och samlar statistikdatabaser om arbetslivet.

Mer information

Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275