Statistik om främjande av välfärd och hälsa

Statistik om finländarnas hälsa och välfärd

THL:s statistik- och registerproduktion ger information om finländarnas hälsa och välfärd på följande ämnesområden:

Social-, hälso- och befolkningsstatistik på kommunnivå

Statistikdatabasen SOTKAnet innehåller täckande statistik och indikatorer om bl.a. befolkningens välfärd och hälsotillstånd.I nättjänsten finns långa tidsserier för hela landet, per region och per kommun. Förutom THL-data finns t.ex. data som producerats av Statistikcentralen och FPA. I tjänsten finns även centrala befolknings- och hälsodata för europeiska länder.

Hälso- och välfärdsstatistik efter befolkningsgrupp

THL:s webbtjänst Terveytemme.fi ger information om hälsa och välfärd efter befolkningsgrupp på landsomfattande och regional nivå.

Välfärdskompassen innehåller nyckelindikatorer för hälsa, välfärd samt social- och hälsovårdstjänster. Den ger referensdata om befolkningens välfärd och hälsotillstånd, användningen av social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas tillgänglighet och effekter. Informationen är baserad på landsomfattande datamängder. 

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter. Hälsostatistiken har länkar till bl.a. THL:s material.

Statistikcentralen för statistik över dödsorsaker och dödlighetens utveckling.

Kommunernas åtgärder för främjande av kommuninvånarnas hälsa

THL:s TEAviisari är en webbtjänst som beskriver kommunernas åtgärder för främjande av kommuninvånarnas hälsa och minskning av hälsoskillnaderna.

Med hjälp av THL:s databasrapporter kan användaren göra egna urval och sökningar i THL:s material. Databasrapporterna innehåller även färdiga sammanställningar av centrala data på ämnesområdet.Genom rapporterna kan man bl.a. få data om kommunernas främjande av hälsa och välfärd samt data om aborter.

Regional sjuklighetsstatistik

Med hjälp av indexen och kartprogrammen i FPA:s Hälsobarometer kan befolkningens sjuklighet i olika regioner jämföras på årsbasis.

Med hjälp av THL:s sjuklighetsindex kan kommuner jämföra den egna sjuklighetsbördan med hela landet och andra regioner. Indexet hjälper även att identifiera effektiveringsbehov i hälsoarbetet. Indexets data om centrala folksjukdomars prevalens har samlats från flera nationella register. Indexet beaktar konsekvenserna av olika sjukdomar ur olika perspektiv: dödlighet, arbetsoförmåga, försämrad livskvalitet och direkta hälsovårdskostnader.

Statistik om alkoholnäringens aktörer, alkoholkonsumtion och -försäljning

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för tillsammans med regionförvaltningsverken ett alkoholnäringsregister.Registret ger bl.a. information om alkoholnäringens aktörer, alkoholtillstånd och alkoholförsäljning och -konsumtion.

Uppgifter om bostadslöshet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA samlar årligen in data om antalet bostadslösa från kommunerna.

 

Mer information