Strålskydd

Säteilysuojelu

Social- och hälsovårdsministeriet har det främsta ansvaret för att strålskyddslagen följs, och styr skyddet av befolkningen, arbetstagare och patienter mot skadlig strålning.

Social- och hälsovårdsministeriet

  • bereder lagstiftning och andra anvisningar som rör strålskydd
  • ger utlåtanden i strålskyddsfrågor
  • övervakar och styr hur strålskyddsfrågor utvecklas och genomförs

Strålskyddet i lagstiftningen

Om strålskyddet stadgas i strålskyddslagen.

Regeringen överlämnade en proposition med förslag till ny strålskyddslag till riksdagen den 28 mars 2018. Lagen trädde i kraft den 15 december 2018.

Genom den nya strålskyddslagen och de författningar på lägre nivå som utfärdas med stöd av lagen genomförs Europeiska unionens nya strålskyddsdirektiv. I Finland förutsätter direktivet flera strukturella och terminologiska förändringar i strålskyddslagstiftningen. Därför är det motiverat att uppdatera lagstiftningen i sin helhet i samband med att direktivet genomförs. Samtidigt åtgärdas också andra förändringsbehov som framkommit i myndighetstillsynen.

Vi har samlat vanliga frågor om reformen av strålskyddslagen.

Befolkningen skyddas mot såväl joniserande och icke-joniserande strålning. Närmare information om strålning och effekterna av denna har samlats på Strålskyddscentralens webbplats.

Om strålskyddet stadgas i strålskyddslagen.

Myndigheternas ansvar i strålskydd

Den som egentliga arbetar med och övervakar skyddsfrågor och andra frågor inom strålskyddslagstiftningen är Strålskyddscentralen (STUK) som lyder under SHM.

Social- och hälsovårdsministeriets Strålsäkerhetsdelegation verkar som samarbetsorgan och expertorgan i frågor som gäller strålsäkerhet. Den följer upp den allmänna utvecklingen av strålsäkerheten och ger utlåtanden om strålsäkerhet.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) svarar för strålsäkerheten i anslutning till användningen av kärnenergi vid kärnkraftverk och för övervakningen och styrningen av kärnsäkerheten.

Syftet med det nationella forskningsprogrammet om kärnavfallshantering är att upprätthålla den nationella kompetensen inom kärnavfallshanteringen och främja samarbetet mellan myndigheterna, de ansvariga för kärnavfallshanteringen och forskarna. Social- och hälsovårdsministeriet följer upp forskningen om fredlig användning av kärnenergi i synnerhet med tanke på strålskyddet.

Enligt regeringsprogrammet fortsätter och förnyar Finland närområdessamarbetet med Ryssland. Kärnsäkerhet är ett av de centrala målen i närområdessamarbetet. Ett anslag på 1,5 miljoner euro för närområdessamarbetet har överförts från utrikesministeriet till social- och hälsovårdsministeriet. Anslaget är avsett för kärnsäkerhetssamarbetet i nordvästra Ryssland.

Centrala förordningar om strålskydd

Social- och hälsovårdsministeriets förordningar preciserar strålskyddslagen.

På Strålskyddscentralens webbplats finns en förteckning över strålsäkerhetsbranschens centrala lagstiftning.

Strålsäkerhetscentralen har samlat länkar på sin webbplats till lagstiftning på strål- och kärnsäkerhetsområdet.

Internationell reglering av strålsäkerhet

Finland har i egenskap av medlem i Europeiska unionen överlåtit lagstiftningsmakten i anknytning till joniserande strålning till Euratom-samfundet som på kommissionens initiativ och enligt rådets beslut stiftar Euratom-direktiv som styr strålskyddet i medlemsländerna.

Utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och miljökonsekvensbeskrivning på remiss 5.8.2021

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen publicerade den 5 augusti 2021 ett utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Samtidigt har en miljörapport om programmets miljökonsekvenser publicerats.

Anvisningen om användning av jod i situationer med strålningsrisk

Social- och hälsovårdsministeriets har en anvisning om användning av jod i situationer med strålningsrisk. Den första skyddsåtgärden i situationer med strålningsrisk är att söka sig inomhus, eftersom det är det effektivaste sättet att minska exponeringen för strålning. Som sekundär stödåtgärd kan personer som är under 40 år eller gravida ta jodtabletter. Räddningsmyndigheterna skickar ut varningsmeddelanden när man ska söka skydd inomhus eller ta jodtabletter.

 

Mer information

Mikko Paunio, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163312   E-postadress: