Utkomstskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftning och utveckling av system inom social trygghet. Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer.

 • Lagstiftning »

  Lagstiftningen om utkomst.

 • Finlands system för social trygghet »

  Hur bestäms rätten till social trygghet? Hur finansieras den sociala tryggheten och vad kostar den? Bekanta dig med grundläggande uppgifter om den sociala tryggheten i Finland med det här materialet.

 • Sosiaaliturvauudistus »

  Målet för reformen av den sociala tryggheten är ett smidigare och enklare system för social trygghet, och ett system som bättre uppmuntrar att arbeta.

 • Militärunderstöd »

  En värnpliktig som fullgör sin militär- eller civiltjänst och anhöriga kan få behovsprövat militärunderstöd under tjänstgöringstiden.

 • Understöd för barnfamiljer »

  Samhället erbjuder familjerna olika ekonomiska understöd för att jämna ut de kostnader som föranleds av barn.

 • Bostadsbidrag »

  Staten hjälper genom bostadsbidrag småinkomsttagare att klara av sina boendekostnader. Bostadsbidrag kan beviljas för boendekostnader som föranleds av stadigvarande bostad i Finland.

 • Utkomstskydd för arbetslösa »

  En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning tryggas genom arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenning betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning.

 • Utkomst och ersättningar under sjukdomstid »

  Sjukförsäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall som orsakas av sjukdom och rehabilitering för den som är stadigvarande bosatt i Finland.

 • Utkomst under rehabilitering »

  Rehabiliteringsklientens utkomst tryggas genom rehabiliteringspenning.

 • Handikappförmåner »

  Handikappförmäner är avsedda för handikappade och långtidssjuka för att underlätta det dagliga livet, deltagande i arbetslivet och studier.

 • Arbetsolyckor och yrkessjukdomar »

  Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

 • Pensionsskydd »

  Det finländska pensionssystemet tryggar försörjningen vid ålderdom, arbetslöshet och familjeförsörjares död. Pensionsskyddet består av arbetspension, folkpension och garantipension.

 • Veteranförmåner »

  Krigsveteranerna har rätt till vissa särskilda förmåner som bekostas med statliga medel såsom fronttillägg och veterantillägg. Därutöver får krigsinvalider och deras anhöriga ersättning.

 • Social trygghet för professionella idrottsutövare, stipendiater och studerande »

  Den sociala tryggheten och pensionsskyddet för idrottare, stipendiater och studerande har ordnats genom specialarrangemang.

 • Utkomststöd »

  Utkomststödet är den form av försörjning som kommer i sista hand. Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

 • Social kreditgivning »

  Social kredit kan beviljas till en person som på grund av låga inkomster och tillgångar inte har möjlighet att på annat sätt skaffa kredit på rimliga villkor.

 • Internationell social trygghet »

  Rätten till finländsk social trygghet grundar sig i regel på att man bor eller arbetar i Finland. En person som flyttar utomlands har i allmänhet rätt till social trygghet i det nya bosättningslandet.

 • Besvärsinstanser »

  Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande eller omprövning, anmärkningar eller klagomål. Beslut om utkomstskydd kan överklagas hos besvärsinstanser.