Anmärkning, klagomål och ändringssökande

Om en patient eller socialvårdsklient inte är nöjd med servicen, vården, behandlingen eller bemötandet kan personen

 • kontakta patientombudsmannen eller socialombudsmannen
 • framställa en anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare
 • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten: i första hand regionens regionförvaltningsverk eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Inom socialvården kan klienten dessutom söka ändring i beslutet. Till beslutet bifogas alltid anvisningar om hur man söker ändring.

Vid patientskada kan ersättning sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och regionförvaltningsverken är inte besvärsmyndigheter och kan inte ändra beslut och avgöranden som fattats inom social- och hälsovården.

Patientombudsmannen och socialombudsmannen

 • Patientombudsmannen och socialombudsmannen vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården informerar klienter och patienter om patient- och klienträttigheterna och bistår vid behov till exempel med att göra en anmärkning.

Ändring av beslut av en tjänsteinnehavare inom socialvården

 • Den som ansöker om socialvårdstjänster eller utkomststöd har rätt att få ett motiverat beslut skriftligt. Beslut gällande utkomststöd ges inte muntligt.

 • I beslutet anges hur ändring kan sökas.

 • Ändring i ett beslut som fattats av en tjänsteman inom socialvården kan sökas hos den behöriga myndigheten i välfärdsområdet.

Besvär över beslut av den behöriga myndigheten i välfärdsområdet

 • Beslut av den behöriga myndigheten i välfärdsområdet får överklagas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.
 • Förvaltningsdomstolens beslut får i vissa fall överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärsrätt beviljas.

Anmärkning

 • Den som är missnöjd med vården eller bemötandet inom hälso- och sjukvården kan framställa en anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten i fråga. Innan du framställer en anmärkning lönar det sig ändå att först försöka reda ut problemet med de personer som skött patientärendet.
 • Den som är missnöjd med bemötandet inom socialvården kan framställa en anmärkning till verksamhetsenhetens chef eller den ledande tjänsteinnehavaren.
 • Myndigheten ska besvara anmärkningen inom en skälig tid. Med anmärkningen söker man inte ändring i ett beslut. En anmärkning kan dock påverka praxisen och bemötandet av klienter i framtiden vid den enhet som saken gäller.

Klagomål

 • En patient eller socialvårdsklient som upplevt missförhållanden inom social- och hälsovården kan anföra klagomål hos regionförvaltningsverket. Rätten att anföra klagomål är inte begränsad enbart till den klagandes egna ärende utan vem som helst kan anföra klagomål.
 • I vissa fall kan regionförvaltningsverket överföra klagomål som gäller till exempel allvarliga vårdfel eller ärenden som är viktiga på ett riksomfattande eller principiellt plan till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.
 • Valvira eller regionförvaltningsverket kan överföra klagomål till den verksamhetsenhet som klagomålet gäller för att det först ska behandlas som anmärkning.
 • Även riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet kan som högsta laglighetsövervakare behandla klagomål som gäller social- och hälsovården.

Klagomål som gäller en myndighet eller en tjänsteman

 • Den som misstänker att en myndighet eller tjänsteman inte iakttagit lagen eller uppfyllt sina förpliktelser kan anföra klagomål hos riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern.
 • Social- och hälsovårdsministeriet kan med stöd av sin allmänna behörighet behandla ett klagomål som gäller verksamheten vid regionförvaltningsverket, Valvira eller någon annan statlig myndighet som lyder under ministeriet.
 • Genom ett klagomål kan man göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på ett upplevt missförhållande.
 • Skadeståndsersättningar betalas dock inte ut på basis av klagomål.
 • Vid behandlingen av klagomål som gäller myndigheter kan man inte ta ställning till ärenden som gäller enskilda personer, utan till förfarandet hos den myndighet som klagomålet gäller.
 • Tillsynsmyndigheten kan däremot på basis av klagomålet exempelvis ge myndigheten en anmärkning.

Patientskada

 • Om personskador inträffar i samband med hälso- eller sjukvård kan ersättning ansökas för dem.
 • Ansökan om ersättning görs till Patientförsäkringscentralen.

Förvaltningstvistemål inom hälso- och sjukvårdstjänsterna

 • I ett förvaltningstvistemål söks ett bindande avgörande i en tvist som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligrättsligt rättsförhållande eller en tvist som gäller förvaltningsavtal.
 • Ett förvaltningstvistemål kan gälla till exempel ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster eller kostnaderna för dem. Ett förvaltningstvistemål kan bli aktuellt bland annat när en patient inte har fått sådana medicinskt motiverade hälso- och sjukvårdstjänster som patienten behöver och som välfärdsområdet ansvarar för att ordna och tjänsterna hör till tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården. 
 • Ett förvaltningstvistemål inleds genom ansökan hos förvaltningsdomstolen. Besvär är ett primärt rättsmedel i förhållande till förvaltningstvistemål. Om det går att söka ändring i en myndighets beslut genom besvär kan ärendet inte behandlas som förvaltningstvistemål. 
 • Bestämmelser om förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (20–22 §).

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163394   E-postadress: