Anmärkning, klagomål och ändringssökande

Om patienten eller socialvårdens kund är missnöjd med servicen, vården eller bemötandet kan personen

 • kontakta patientombudsmannen eller socialombudsmannen
 • framställa en anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare
 • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten: i första hand din regions regionförvaltningsverk eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Inom socialvården kan klienten dessutom söka ändring i beslutet. Till beslutet bifogas alltid anvisningar om hur man söker ändring.

Vid patientskada kan ersättning sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och regionförvaltningsverken är inte besvärsmyndigheter och kan inte ändra beslut och avgöranden som fattats inom social- och hälsovården.

Social- och patientombudsmannen

 • Patientombudsmannen vid hälsovårdens verksamhetsenhet och kommunens socialombudsman informerar klienter och patienter om patient- och klienträttigheterna och bistår vid behov till exempel med att göra en anmärkning.

Ändring av en tjänsteinnehavares beslut

 • Den som ansöker om socialvårdstjänster eller utkomststöd har rätt att få skriftligt beslut. Beslut gällande utkomststöd ges inte muntligt.
 • I beslutet anges hur ändring kan sökas.
 • Ändring kan sökas i ett beslut som fattats av en tjänsteman inom socialvården antingen hos kommunens social- och hälsovårdsnämnd eller motsvarande instans.

Besvär över nämndens beslut

 • Social- eller hälsovårdsnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.
 • Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärsrätt beviljas.

Anmärkning

 • Den som är missnöjd med bemötandet inom hälsovården kan framställa en anmärkning till verksamhetsenhetens (till exempel hälsovårdscentralens, sjukhusets eller socialvårdsenhetens) chef.
 • Den som är missnöjd med bemötandet Inom socialvården kan framställa en anmärkning till verksamhetsenhetens chef eller den ledande tjänsteinnehavaren.
 • Myndigheten ska besvara anmärkningen inom en skälig tid. Med anmärkningen söker man inte ändring i beslutet. Genom en anmärkning kan man påverka verksamhetsenhetens praxis och hur ärendet tas om hand. En anmärkning kan påverka bemötandet av klienter i framtiden vid den enhet som saken gäller.

Klagomål

 • En klient som upplevt missförhållanden inom social- och hälsovården kan anföra klagomål hos regionförvaltningsverket. Rätten att anföra klagomål är inte begränsad enbart till den klagandes egna ärende utan vem som helst kan anföra klagomål.
 • I vissa fall kan regionförvaltningsverket överföra klagomål som gäller till exempel allvarliga vårdfel, ärenden som är viktiga på ett riksomfattande eller principiellt plan till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira eller regionförvaltningsverket kan överföra klagomål att behandlas först som en anmärkning i den verksamhetsenhet som klagomålet gäller.
 • Även riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet kan som högsta laglighetsövervakare behandla klagomål som gäller social- och hälsovården.

Klagomål som gäller en myndighet eller en tjänsteman

 • Den som misstänker att en myndighet eller tjänsteman inte iakttagit lagen eller uppfyllt sina förpliktelser kan anföra klagomål hos riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern.
 • Social- och hälsovårdsministeriet kan med stöd av sin allmänna behörighet behandla ett klagomål som gäller verksamheten vid regionförvaltningsverket, Valvira eller något annat statligt ämbetsverk som lyder under ministeriet.
 • Genom ett klagomål kan man göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på ett upplevt missförhållande.
 • Skadesståndsersättningar betalas inte ut på basis av klagomål.
 • Vid behandlingen av klagomål som gäller myndigheter kan man inte ta ställning till ärenden som gäller enskilda personer, utan till förfarandet hos den statliga myndighet som klagomålet gäller.
 • Tillsynsmyndigheten kan på basis av klagomålet ge tjänstemannen en anmärkning.

Patientskada

 • Om personskador inträffar i samband med hälso- eller sjukvård kan ersättning ansökas för dem.
 • Ansökan om ersättning görs till Patientförsäkringscentralen.

Mer information

Jaana Koski, hallintoylijohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Förvaltningsenheten / HAL 0295163519  


Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163394