Lagstiftning om handikappservice

Servicen för personer med funktionsnedsättning ordnas i första hand enligt socialvårdslagen. Om tjänster enligt socialvårdslagen eller en annan lag inte är tillräckliga eller lämpliga, ordnas de enligt lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen och handikappserviceförordningen).

Syftet med handikappservicelagen är att

  • främja förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt
  • förebygga och undanröja olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen medför.

Med en person med funktionsnedsättning avses i denna lag den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

I lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda föreskrivs om ordnande, styrning och övervakning av specialomsorgerna. Specialomsorger ges personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner. Dessutom förutsätts att personen inte kan få tillräcklig eller lämplig service i första hand på basis av socialvårdslagen eller i andra hand på basis av handikappservicelagen eller övriga speciallagar.

Mer information finns i Institutet för hälsa och välfärds (THL) Handbok om funktionshinderservice.

Mer information