Handikappförmåner

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen som berör handikappförmåner.

Handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag för barn är stödformer som är avsedda för handikappade och långtidssjuka för att underlätta

  • det dagliga livet
  • deltagande i arbetslivet och
  • studier

Handikappbidrag och vårdbidrag beviljas tills vidare eller för viss tid

Handikappbidrag och vårdbidrag beviljas antingen tills vidare eller för en viss tid. På basis av stödbehovet är bidragen graderade i 

  • grundbelopp
  • förhöjt belopp och
  • högsta belopp.

Handikappbidrag för barn

Handikappbidrag för barn betalas till personer under 16 år för vilka vården, omvårdnaden och rehabiliteringen vid sjukdom eller skada i minst sex månader innebär större belastning och bundenhet än vad som är vanligt jämfört med friska barn i samma ålder.  

Handikappbidrag

Handikappbidrag betalas till personer som bor i Finland, har fyllt 16 år och vilkas funktionsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada är nedsatt åtminstone ett år utan avbrott. Stödet upphör när personen börjar få ålderspension.

Vårdbidrag för pensionstagare

Vårdbidrag för pensionstagare betalas till personer som har full invalidpension (sjukpension) eller ålderspension. Dessutom förutsätts att personens funktionsförmåga är nedsatt minst ett år.

Handikappbidrag söks hos FPA och utbetalas av FPA

Handikappbidrag ansöks hos FPA som också sköter utbetalningen av förmånen.

Att söka ändring i beslut om handikappförmåner

I beslutet om förmåner ingår information om hur du kan klaga på beslutet. Den som inte är nöjd med beslutet kan klaga hos Besvärsnämnden för social trygghet. Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte beslut om ändring, påminnelser eller klagomål.

Mer information