Bioteknologi

Social- och hälsovårdsministeriet sköter sakkunniguppgifter och administrativa uppgifter med avseende på bioteknologi och genteknik som anknyter till hälso- och sjukvård, läkemedelsutveckling, forskning inom området och människans livsmiljö.

Med bioteknologi avses undersökning och hantering av biologiskt material samt bearbetning och tillämpning av det till produkter och tjänster. Bioteknologin har en stark roll vid främjande av människans hälsa och välbefinnande.

Ministeriet deltar i kartläggning av bioteknologins nyttor och risker inom sitt område med beaktande av också etiska frågor. Ministeriet deltar i beredning av anvisningar och författningar nationellt, i Europeiska unionen och i hela världen.

Biobanker regleras genom lag

Biobanker är samlingar av biologiska prov till vilka man har fogat uppgifter om provlämnarens hälsa och faktorer som påverkar denna. Proven kan till exempel utgöras av vävnad, serum eller DNA som isolerats från celler.

Lagen om biobanker trädde i kraft den 1.9.2013.Syftet med lagen är att i forskning i Finland främja vetenskaplig användning av prover som härstammar från människor, på så sätt att individens rättigheter tryggas.

Lagens verkningar har utvärderats i en mellanrapport. Utvärderingen av lagen fortsätter då biobanksverksamheten utvidgas.

Följande förordningar har utfärdats med stöd av biobankslagen:

Delegationen för bioteknik

Delegationen för bioteknik är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Statsrådet tillsätter efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet en rådgivande delegation för bioteknik för tre år i sänder.

Mer information

På andra webbplatser