Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att främja individens funktionsförmåga, förmåga att klara sig på egen hand, möjligheter att vara delaktig, arbets- och studieförmåga, sysselsättning och  arbetshälsa. 

Rehabiliteringen utgår från rehabiliteringsklientens behov och mål. Rehabilitering är en metodisk process där rehabiliteringsklienten upprätthåller och främjar sin funktions- och arbetsförmåga med professionell hjälp.

Det viktiga är att rehabiliteringsklienten själv är aktiv, att hans eller hennes delaktighet stöds och att omgivningen bearbetas för att stödja rehabiliteringen. Rehabiliteringen är en del av ett multiprofessionellt servicesystem där även rehabiliteringsklientens närmaste krets får stöd. 

Största delen av rehabiliteringstjänsterna är avgiftsfria för rehabiliteringsklienten. För en del av tjänsterna, såsom terapi eller vårdperioder på rehabiliteringsanstalt, betalar rehabiliteringsklienten en klientavgift eller självriskandel. 

Bestämmelser om rehabilitering finns i flera lagar. 

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering förbättrar och upprätthåller rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Rehabiliteringen stöder rehabiliteringsklientens kontroll av livssituationen och hans eller hennes förmåga att klara av vardagliga sysslor.

Yrkesinriktad rehabilitering

Arbetspensionsanstalterna och FPA anordnar yrkesinriktad rehabilitering för att motverka arbetsoförmåga och förbättra arbets- och förtjänstförmågan om en persons sjukdom eller skada hotar att leda till arbetsoförmåga.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd att förbättra sysselsättningsförutsättningarna och livskompetensen för långtidsarbetslösa. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är socialservice som det finns bestämmelser om i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Social rehabilitering

Med social rehabilitering avses intensifierat stöd för att stärka den sociala funktionsförmågan, motverka marginalisering och främja delaktighet. Social rehabilitering är socialservice enligt socialvårdslagen där det individuella stödet förenas med en funktionell andel som motsvarar klientens behov, såsom gruppaktiviteter.

Funktionshinderservice som en del av socialvårdens specialtjänster

Syftet med funktionshinderservicen är att främja förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att leva och vara verksamma med andra som jämbördiga medlemmar av samhället och att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Till funktionshinderservicen hör bland annat transport, boende, personlig assistans och dagverksamhet. Även rehabiliteringshandledning och anpassningsträning kan ordnas som en funktionshinderservice.

Specialkost och särskild klädsel samt hjälpmedel, maskiner och anordningar med modifieringar som hjälper till att klara av vardagen kan bli aktuella som ekonomisk stödform.

Funktionshinderservicen är alltid socialvårdens specialservice i sista hand och således inte egentlig rehabilitering. 

Rehabilitering av personer som skadats i arbetsolycksfall och trafiken

När rehabiliteringsbehovet beror på arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada står olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna för kostnaderna för den medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringen på grundval av lagstiftningen om yrkessjukdomar och lagstiftningen om trafikförsäkringar.

Rehabilitering av frontveteraner och krigsinvalider

Rehabiliteringstjänsterna för frontveteraner och krigsinvalider är avsedda för personer som har frontmannatecken (för män), fronttjänsttecken (för kvinnor) eller fronttecken (för frontbefästningsarbete).

Bestämmelser om rehabilitering av frontveteraner och krigsinvalider finns i lagen om rehabilitering av frontveteraner; lagen om skada, ådragen i militärtjänst; statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor samt lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig.

Andra rehabiliteringsärenden

Mer information