Beslutsfattande

Efter statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president publicerar ministeriet pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska