Planeringsdokument

Planerna som gäller resultatstyrning finns i nedannämnda handlingar. De viktigaste planerna för resultatstyrningen inom statsförvaltningen är

  • målen för förvaltningsområdet
  • ministeriets resultatavtal med sina ämbetsverk och inrättningar samt med andra avtalspartner
  • statsbudgeten som antagits av riksdagen

Målen för förvaltningsområdet

Social- och hälsovårdsministeriet upprättar årligen en verksamhets- och ekonomiplan för förvaltningsområdet och ett ramförslag som både gäller för fyra år framåt. Planen innehåller

  • en nulägesanalys av social- och hälsopolitiken
  • strategiska riktlinjer
  • baskalkyl
  • utvecklingsplan.

Ministeriets förslag till andel av statsbudgeten grundar sig på kostnaderna under det första året i den fyraåriga verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhets- och ekonomiplanen är ministeriets förhandsplan och dess innehåll fastställs inte i statsrådet eller i Riksdagen.

Ministeriet gör också upp en verksamhetsplan för ett år i sänder för ledning av sin egen verksamhet. I den beskrivs centrala mål och åtgärder personal- och finansiella resurser.

Resultatavtal

I resultatavtal mellan ministeriet och ämbetsverk, inrättningar och andra avtalspartner fastställs resultatmålen för den nya regeringsperioden. Avtalen preciseras årligen.

Regionförvaltningsverkens strategidokument utarbetas för hela regeringsperioden, Resultatavtalet som görs upp på basis av strategidokumentet ska ses over årligen. Regionförvaltningsverkens resultatavtal undertecknas vid årsskiftet vid finansministeriet och regionförvaltningsverken.

I resultatavtalen fastställs de funktionella målen för påföljande år. Varje ämbetsverk och inrättning inom förvaltningsområdet gör upp en egen årlig resultat- eller verksamhetsplan utgående från resultatförhandlingarna med ministeriet.

Statsbudgeter som antagits av riksdagen

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och beslutar om statsbudgeten under höstsessionsperioden. Budgeten och tilläggsbudgeten ligger till grund för ministeriets årliga verksamhet. Anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde finns under huvudtitel 33. Inkomsterna redovisas i avdelningarna 12 och 11.04.

Budgetförslag

Mer information

Carolina Sierimo, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163272   E-postadress:


Mikko Staff, ekonimidirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Ekonomigruppen / TAR Telefon:0295163214   E-postadress: