Läkemedelsersättning från sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen ersätter 40, 65 eller 100 procent av kostnaderna för receptbelagda läkemedel som är avsedda för behandling av en sjukdom. För läkemedel som ersätts helt och hållet betalar klienten dock alltid 4,50 euro.

Ersättningen dras av direkt på apoteket från läkemedelspriset när klienten visar upp sitt FPA-kort.

Av kostnaderna för apotekens dosdispensering ersätts 40 procent till dem som fyllt 75 år. Ersättningen är ändå högst 1,26 euro per vecka.

Avgiftstak för läkemedelskostnader

Det finns en självrisk för läkemedelskostnaderna för varje kalenderår. När det s.k. avgiftstaket har uppnåtts betalar klienten endast 2,50 euro per läkemedel. Avgiftstaket eller den årliga självrisken år 2022 är 592,16 euro.

Mer information om ersättning av läkemedel:

Ersättning enligt referenspris

Referensprissystemet innebär att läkemedelspreparat som säljs med olika handelsnamn placeras i samma referensprisgrupp om de

  • innehåller samma läkemedelssubstans och motsvarar varandra
  • omfattas av FPA:s ersättning.

För läkemedlen som hör till en viss grupp betalas sjukförsäkringsersättning högst enligt referenspriset för gruppen i fråga.

Läkemedelsprisnämnden (Hila) fastställer fyra gånger per år referenspriserna för olika läkemedelsgrupper enligt de priser som läkemedelsföretagen anmäler.

Utbyte av läkemedel

På apoteken är farmaceuter och provisorer skyldiga att föreslå klienten en billigare produkt om klienten blivit ordinerad ett läkemedel vars pris är högre än referenspriset.

Om klienten trots det vill köpa det dyrare läkemedlet som läkaren ordinerat måste klienten själv betala hela mellanskillnaden mellan det valda preparatets pris och referenspriset. Den del som överskrider referenspriset räknas inte heller med i personens årliga självrisk för läkemedelskostnader.

Läkarna har rätt att förbjuda utbyte av ett läkemedelspreparat antingen på medicinska eller terapeutiska grunder.

Läkarna förbjuder ytterst sällan utbyte av läkemedel.

Mer information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163195   E-postadress: