Folkpension

Folkpension kan beviljas den som omfattas av den finländska sociala tryggheten och som inte får någon arbetspension alls eller som får en mycket liten arbetspension.

Bestämmelser om folkpensionen finns i lag.

Garantipensionen garanterar en minimipension för de som har låga inkomster.

Hur intjänas pensionen?

Enligt folkpensionssystemet betalas

  • ålderspension till dem som har fyllt 65 år
  • förtida ålderspension till personer på 63-64 år (när det gäller personer födda före år 1952 åt 62-64-åringar)
  • sjukpension till personer på 16-64 år
  • familjepension till efterlevande maka eller make och barn.

Folkpensionen minskar i takt med att arbetspensionen ökar. Pensionens storlek beror förutom på övriga pensioner också på hur länge man har bott i Finland mellan 16 och 65 års ålder.

Folkpensionens storlek beror också på sökandens familjeförhållanden. Ensamstående får större pension än gifta eller sambor.

Rätt till ålderspension vid 65 års ålder

Personer som har fyllt 65 år har rätt till ålderspension enligt folkpensionssystemet. En ålderspension som skjuts upp betalas till förhöjt belopp.

Personer som har fyllt 63 år kan ansöka om förtida pension. Varje tidigarelagd månad minskar pensionen bestående med 0,4 procent.

Folkpension söks hos FPA

Alla pensioner ska sökas. Folkpension söks hos Folkpensionsanstalten.

Du kan söka ändring i beslut om folkpension hos Besvärsnämnden för social trygghet

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

I ett pensionsbeslut anges hur det kan överklagas. Beslut om folkpensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Mer information