Äldre

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att tjänsterna för äldre ska fungera. Ministeriet fastställer riktlinjer för utvecklande av servicen, bereder lagstiftning och styr genomförandet av reformer. Ministeriet övervakar också kvaliteten på tjänsterna genom Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken som är underställda ministeriet.

Kommunerna organiserar de social- och hälsovårdstjänster som de äldre behöver.  Den sociala tryggheten för äldre består av social- och hälsovårdstjänster och utkomstskydd. För äldre och deras anhöriga erbjuder portalen Suomi.fi en informationshelhet med frågor som gäller livssituationen och den offentliga sektorns tjänster.

Tillsammans med Kommunförbundet har social- och hälsovårdsministeriet publicerat en kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre. I rekommendationen har man satt upp nationella mål för kvaliteten på tjänsterna för äldre.

Lagstiftning om service och förmåner för äldre

Enligt lagen är det huvudsakligen behovet av service som berättigar till social- och hälsovårdstjänster, inte personens ålder i sig.

Valviras och THL:s ansvar i servicen för äldre

Socialvårdens riksomfattande styrning- och tillsynsuppgifter hör till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras ansvar. Valvira styr regionförvaltningsverken så att tillsynen av äldrevården och vägledning som ansluter sig till denna ska vara enhetlig i hela landet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar information om tjänster för äldre och de äldres funktionsförmåga och -förutsättningar. 

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549