Tjänster för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklandet av tjänsterna för den äldre befolkningen, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformerna.

Välfärdsområdena ordnar de social- och hälsovårdstjänster som äldre människor behöver.  Äldres sociala trygghet består av social- och hälsovårdstjänsterna och utkomstskyddet.

I Suomi.fi-portalen finns det ett informationspaket för äldre och anhöriga med information för olika livssituationer och om den offentliga förvaltningens tjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med Kommunförbundet publicerat en kvalitetsrekommendation med syftet att trygga ett bra åldrande och förbättra tjänsterna för de äldre som behöver dem.

Lagstiftningen om tjänster och förmåner för äldre

Rätten till social- och hälsovårdstjänster enligt lagen baserar sig i regel på behovet av tjänster, inte till exempel på personens ålder.

Valviras och THL:s ansvar i servicen för äldre

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är den nationella styrnings- och tillsynsmyndigheten inom socialvården. Verket ska styra regionförvaltningsverken så att tillsynen över tjänsterna för äldre och styrningen av dem är enhetliga i hela landet.

Institutet för hälsa och välfärd THL producerar information om tjänsterna för äldre och om äldres funktionsförmåga och förutsättningar.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549