Tjänster för äldre

Välfärdsområdena ordnar de social- och hälsovårdstjänster som äldre människor behöver.  Äldres sociala trygghet består av social- och hälsovårdstjänsterna och utkomstskyddet.

I Suomi.fi-portalen finns det ett informationspaket för äldre och anhöriga med information för olika livssituationer och om den offentliga förvaltningens tjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med Kommunförbundet publicerat en kvalitetsrekommendation med syftet att trygga ett bra åldrande och förbättra tjänsterna för de äldre som behöver dem.

Lagstiftningen om tjänster och förmåner för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklandet av tjänsterna för den äldre befolkningen, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformerna.

Rätten till social- och hälsovårdstjänster enligt lagen baserar sig i regel på behovet av tjänster, inte till exempel på personens ålder.

Valviras och THL:s ansvar i servicen för äldre

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är den nationella styrnings- och tillsynsmyndigheten inom socialvården. Verket ska styra regionförvaltningsverken så att tillsynen över tjänsterna för äldre och styrningen av dem är enhetliga i hela landet.

Institutet för hälsa och välfärd THL producerar information om tjänsterna för äldre och om äldres funktionsförmåga och förutsättningar.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress:


Seija Viljamaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163609   E-postadress: