Statistik om socialförsäkringar och försäkringsverksamhet

Statistik om socialförsäkringen

FPA:s statistik ger information om FPA-socialförsäkringens betydelse för människors och familjers utkomst.

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. I Kelasto kan rapporter skapas med önskade urval av FPA-statistik.

FPA:s statistiska årsbok är en sammanställning av socialförsäkringen som FPA sköter. Förutom statistik presenteras förmåner som FPA sköter, deras innehåll och vad som krävs för att få dem. Årsboken informerar också om lagändringar i förmåner som skett genom åren.

Statistik om pensionssystemet

På Pensionsskyddscentralens webbplats har man samlat central statistik om pensionsskyddet, bl.a. om pensionstagare, pensionsutgifter och pensionsavgångar. 

Statistik om försäkringsverksamhet

Finansinspektionen publicerar statistik om försäkringsverksamhet. 

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter.

Finansierings- och försäkringsstatistiken har länkar till bl.a. Finansinspektionens statistik om försäkringar. Statistik finns bl.a. om kreditbestånd, försäkringsbolag och kreditkort.

Läkemedelsprisnämnden (Hila) publicerar statistik baserad på ansökningar om läkemedelspriser och ‑e rsättningar.

På Patientförsäkringscentralens sidor finns statistik om patientskadeanmälningar och -ersättningar.

Statistik över patientskador (Patientförsäkringscentralen)

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund för statistik över antalet arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som ersätts ur det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet samt deras orsaker och konsekvenser

Trafikskade- och olycksstatistik

Trafikförsäkringscentralens skadestatistik samlar uppgifter om alla trafikskador som ersätts av försäkringsbolagen. Undersökningskommissionernas statistik ger uppgifter om trafikolyckor med dödlig utgång och bakgrunden till olyckorna.

Trafikskyddets webbplats har månatligen publicerad statistik om vägtrafikolyckor

Fakta om arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation TELA publicerar statistik om arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet

Keva, som sköter pensionsärenden för personal inom den offentliga sektorn, och Statskontoret publicerar statistik om sin verksamhet.

Mer information