Förebyggande av människohandel

Social- och hälsovårdsministeriet vidtar åtgärder för att förebygga de sociala problem som orsakas av människohandel och för att identifiera och hjälpa offren. Ministeriet sörjer bland annat för att människohandelsoffer får tillgång till social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområde.

Med människohandel avses brottslig verksamhet där människor värvas, transporteras och tas emot för att utnyttjas. Utnyttjandet kan bland annat ske i form av prostitution, annat sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete. Även handel med mänskliga organ kan vara människohandel.

Finland är ett transit- och destinationsland för människohandelsoffer från utlandet, men det finns också finländska offer för människohandel i vårt land.

Stöd för offer för människohandel

Ett offer för människohandel har enligt lagstiftningen rätt att få hjälp och skydd oberoende av om hen har en hemkommun i Finland eller inte. Traumatiserade offer som är i en sårbar ställning och inte känner till det finländska samhället särskilt bra kan behöva mycket konkret stöd. Offren erbjuds bland annat social- och hälsovårdstjänster, t.ex. psykosocialt stöd och terapi. De får dessutom hjälp med att ordna boende och juridisk hjälp.

Hemkommunen ansvarar för ordnandet av hjälpinsatser till offer för människohandel som har en hemkommun i Finland. Hemkommunen kan ansöka om ersättning från närings-, trafik- och miljöcentralen för att täcka kostnader som uppkommer på grund av människohandelsoffrens särställning.

För offer för människohandel finns ett hjälpsystem i anslutning till Migrationsverket. Hjälpsystemet tillhandahåller råd och handledning i frågor som gäller människohandel. Det går att kontakta rådgivningstelefonen (+358 295 463 177) dygnet runt. Hjälpsystemet för offer för människohandel ansvarar för ordnandet av hjälpinsatser till offer för människohandel som inte har en hemkommun i Finland.

Lagstiftning om hjälp till offer för människohandel:

Andra ministeriers ansvar för att förebygga människohandel

Inrikesministeriet svarar för människors inresa och uppehållstillstånd i landet samt flyktingförläggningarnas verksamhet. Förläggningarna har ansvar för att hjälpa offer för människohandel.
Arbets- och näringsministeriet svarar för integrationen av invandrare och insatser som anknyter till den.
Diskrimineringsombudsmannen (tidigare minoritetsombudsmannen) bevakar människohandelssituationen i Finland och rapporterar om den.