Social trygghet och tjänster för personer som söker eller får internationellt skydd i Finland

De som ansöker om internationellt skydd lämnar sitt hemland av många olika orsaker, till exempel krig, förföljelse eller otrygghet. Finland har genom internationella avtal förbundit sig att ge internationellt skydd till dem som behöver det.

Man ska trygga den nödvändiga försörjningen för varje person som behöver det. Rätten att få mer omfattande social- och hälsovård beror på personens individuella situation och på hur länge personen vistas i Finland. 

Vem gäller detta?

 • Invandrare betyder i allmänhet sådana utländska medborgare som flyttat till Finland och som har för avsikt att bo en längre tid i landet. Ibland kan man med invandrare också avse en person som är född i Finland, om personens båda föräldrar eller ena förälder har flyttat till Finland (s.k. invandrare i andra generationen). 
 • Asylsökande är en person som har utsatts för förföljelse i sitt hemland och som söker internationellt skydd och uppehållsrätt i ett annat land.
 • Person som får tillfälligt skydd är en person som flytt till exempel från kriget i Ukraina och som beviljats uppehållstillstånd med stöd av direktivet om tillfälligt skydd. 
 • Flykting är enligt FN:s flyktingkonvention en person som har grundad anledning att frukta förföljelse i sitt hemland. Enligt definitionen i konventionen är flyr en flykting inte krig, naturkatastrofer eller fattigdom. I Finland kallas personer flyktingar också när de har fått stanna i Finland av humanitära skäl eller för att de behöver skydd. 
 • Kvotflykting är en person som har beviljats flyktingstatus av FN och som hör till flyktingkvoten i det mottagande landet. 
 • Alla de personer som kommit till Finland och som beviljats en hemkommun i Finland har samma ställning inom social- och hälsovårdstjänsterna som de övriga kommuninvånarna. De personer som bor permanent i Finland har dessutom rätt till de sociala förmåner som Fpa beviljar. 

Flyktingförläggningarnas tjänster 

De personer som söker asyl i Finland och de som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har rätt att få mottagningstjänster för tryggande av nödvändig omsorg och försörjning. 

Asylsökande har rätt till tjänster också under den tid ansökan behandlas, och de som fått uppehållstillstånd har rätt till tjänster under hela den tid deras uppehållstillstånd är i kraft om de inte beviljas en hemkommun i Finland. 

De tjänster som personerna behöver ordnas som mottagningstjänster av de flyktingförläggningar som styrs av Migrationsverket. Mottagningstjänsterna innefattar inkvartering, mottagnings- och brukspenning, nödvändiga social- och hälsovårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet. Även måltider kan ordnas som mottagningstjänst. 

Kvotflyktingar beviljas en hemkommun direkt efter att de anlänt till Finland, och deras tjänster ordnas genast från början i kommunerna och välfärdsområdet. 

Flyktingförläggningarnas social- och hälsovårdstjänster 

Förläggningarna ordnar social- och hälsovårdstjänsterna själva eller köper dem från välfärdsområdena eller privata tjänsteproducenter. 

 • De som kommer till förläggningen får genomgå en hälsoundersökning och tester för smittsamma sjukdomar. 
 • Personen har rätt att få den socialservice som en yrkesutbildad person inom socialvården bedömt som nödvändig (rådgivning, handledning, utredning av sociala problem). 
 • Vuxna asylsökande har rätt att få brådskande hälso- och sjukvård. Dessutom har de rätt att få övriga hälso- och sjukvårdstjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömt som nödvändiga. 
 • Vuxna som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som kommuninvånarna.  
 • Alla minderåriga har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som kommuninvånarna. 

Läs mer: 

Tjänster för de som fått hemkommun

De asylsökande som fått uppehållstillstånd söker en bostad i någon hemkommun och beviljas på ansökan en hemkommun av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Även de som får tillfälligt skydd kan på motsvarande sätt ansöka om hemkommun förutsatt att de uppfyller villkoren (t.ex. 1 år lång oavbruten vistelse i Finland). 

Efter att personen fått en hemkommun är personen i samma ställning som kommuninvånarna. Personen kan då få samma social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdet ordnar för de övriga invånarna.  

När det gäller de minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare och fått en hemkommun är det välfärdsområdet som bedömer behovet av vård, omsorg och boende och ansvarar för tjänsterna till exempel i ett familjegrupphem eller stödboende. 

Kostnaderna för tjänsterna

För kostnaderna ansvarar inrikesministeriets förvaltningsområde så länge en person omfattas av mottagningssystemet. Under den tiden har en person ännu inte rätt till de social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdet ordnar, med undantag för brådskande fall. 

Om en asylsökande får uppehållstillstånd eller om en person som får tillfälligt skydd beviljas en hemkommun, ska välfärdsområdet ansvara för kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och få en kalkylerad ersättning av staten under tre år. 

Andelen invånare med invandrarbakgrund av kommunens och välfärdsområdets hela befolkning inverkar på beloppet av statsandelen. Det betyder att man använder en främmandespråkskoefficient som ökar den statsandel som kommunen får. 

Kommunen och välfärdsområdet får dessutom under tre år en ersättning för sina kostnader för integrationstjänster, utkomststöd och tolktjänster och för vissa särskilda kostnader (inkl. social- och hälsovårdstjänster). 

Asylsökandes sociala trygghet

Asylsökande har inte rätt till Folkpensionsanstaltens förmåner. Rätten att få bosättningsbaserad social trygghet gäller alla de som bor permanent i Finland. 

De asylsökande som får uppehållstillstånd och som bor i Finland har rätt att få de förmåner som erbjuds av Fpa, kommunerna och välfärdsområdet. 

Bosättningsbaserade förmåner är till exempel pensionernas minimiskydd (t.ex. folkpension), utkomstskydd vid sjukdom eller arbetslöshet samt stöd till familjer för kostnader för barn. 

Ytterligare information

Mer information

Henna Leppämäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163132   E-postadress: