Socialjour

Sosiaalipäivystys - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om socialjour. 

Med socialjour avses ordnande av nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster och andra stödåtgärder i olika sociala nöd- och krissituationer under alla tider på dygnet. 

Bestämmelser om socialjour finns i socialvårdslagen. 

Hjälp under alla tider på dygnet

Socialjour ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp oberoende av boendeorten. Jouren ska organiseras så att tjänsten kan kontaktas dygnet runt. Brådskande service ska vara tillgänglig dygnet runt i enlighet med behovet. Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att servicekvaliteten och klientsäkerheten ska tillgodoses.

Vid genomförandet av socialjouren ska man samarbeta med den prehospitala akutsjukvården, hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och vid behov med andra aktörer.  Socialjour ska ordnas också i anslutning till de enheter för omfattande jour dygnet runt som avses i hälso- och sjukvårdslagen samt i anslutning till samjouren inom primärvården och den specialiserade sjukvården.

Klienter vid socialjouren är alla som är i brådskande behov av omsorg, trygghet och hjälp, till exempel barn som blivit utan omsorg, unga med problem eller äldre vars hälsa försämras plötsligt.

Som brådskande socialvårdstjänster måste man också kunna ordna bl.a. brådskande inkvartering, ekonomiskt stöd och annan nödvändig service enligt behov.

Socialjourens omedelbara hjälp är avgiftsfri för klienten.

Socialjouren är en del av välfärdsområdets beredskapsplanering

Välfärdsområdet ska bereda sig på störningar och undantagsförhållanden genom beredskapsplaner som utarbetas på förhand samt genom andra åtgärder i samarbete med kommunerna inom sitt område och med välfärdsområdena inom sitt samarbetsområde för social- och hälsovården. Socialjoursverksamheten är en del av välfärdsområdets beredskapsplanering

Socialjouren i ett område har till uppgift att i samarbete med centralen för prehospital akutsjukvård medverka i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för störningar och storolyckor tillsammans med andra myndigheter, aktörer och samarbetsområdenas centraler för prehospital akutsjukvård.

Kontaktuppgifter för socialjouren

Kontaktuppgifter för socialjouren ska finnas på välfärdsområdets webbplats, vid nödnumret 112, på sjukhusen och hos polisen. Mer information fås från det egna välfärdsområdet.

Välfärdsområdena ska informera kommuninvånarna och myndigheterna om tjänsterna på ett klart och lättillgängligt sätt.

Mer information