Socialjouren

Sosiaalipäivystys - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för beredning av lagstiftningen om socialjour. Ministeriet styr också kommunerna i ordnandet och utvecklandet av socialjourverksamheten samt beredskapsplaneringen av socialväsendet.

Socialjouren baserar sig på grundlagens bestämmelse som förutsätter att kommunerna ska ha beredskap att tillgodose behovet av brådskande hjälp. Enligt socialvårdslagen ska även behovet av socialservice i brådskande fall bedömas och brådskande service ordnas utan dröjsmål. Barnskyddslagen kräver beredskap för att ordna brådskande placeringar.

Hjälp dygnet runt till de som behöver det

Socialjour ska ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp. Jouren ska organiseras så att den kan kontaktas dygnet runt och brådskande service tillhandahållas dygnet runt alla dagar. Servicen ska kunna tillhandahållas i den form som lagen föreskriver.

Kommunernas lösningar för att ordna socialjour varierar. Socialvårdslagen förutsätter att när socialjour tillhandahålls ska man samarbeta med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och vid behov med andra aktörer. Det rekommenderas att servicen tillhandahålls som gemensam verksamhet för flera kommuner.

Socialjourens klienter är i första hand barn som omedelbart behöver vård, trygghet och omsorg, men också andra som är i behov av brådskande hjälp, till exempel barn som lämnats utan omsorg, unga personer med problem, gamla människor vars hälsa plötsligt försämrats eller missbrukare som snabbt behöver vård.

Det ska vara möjligt att som brådskande socialservice ordna bl.a. brådskande inkvartering, ekonomiskt stöd och andra nödvändiga tjänster enligt behoven.

Socialjourens omedelbara hjälp är avgiftsfri för klienten.

Kommuner ordnar service enligt beredskapsplaner

Social- och hälsovårdsmyndigheterna i kommunerna har gjort upp beredskapsplaner för störnings- och nödsituationer i normala tider då olika former av akutvård och psykosocialt stöd kan ges när som helst. Skolor, daghem och andra verksamhetsenheter samt enheter som håller öppet dygnet runt har säkerhetsplaner och ofta även särskilda planer för krisarbete. Socialjourens verksamhet ska vara en del av kommunens beredskapsplanering.

Kontaktuppgifterna till socialjouren ska finnas i telefonkatalogen, på kommunens webbplats, på nödnumret 112, på sjukhus och hos polisen. Mer information fås hos den kommunala social- och hälsovården. Kommunen är skyldig att informera om tillgången till tjänster på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Utvecklande av socialjouren och beredskapsplanering inom socialväsendet

Social- och hälsovårdsministeriet styr kommunerna i fråga om ordnandet och utvecklandet av socialjourverksamheten samt beredskapsplanering inom socialväsendet.

Mer information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163593