Miljöhälsa

Lapsi uimassaSocial- och hälsovårdsministeriets ambition är att identifiera, förebygga och undanröja hälsorisker i livsmiljön.

Social- och hälsovårdsministeriet:

 • leder hälsoskyddet och ansvarar för utvecklandet av hälsoskyddslagen 
 • ansvarar i fråga om förebyggandet av hälsorisker för lagstiftningen och styrningen inom kemikalieövervakningen
 • utövar tillsyn över utnyttjandet av och utvecklingen inom genteknologi
 • styr tillsynen över bioteknologi samt följer upp utvecklingen i branschen och de effekter på människans hälsa och livsmiljö som användningen av bioteknologi orsakar
 • samordnar utvärderingen av hälsoriskerna till följd av användningen av nanomaterial och nanoteknologi
 • är den högsta tillsyns- och styrmyndigheten vid skyddet av befolkningen mot skadlig strålning
 • samordnar anordnandet av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna.

Lagstiftningen inom miljö- och hälsoskydd

Strategiska tyngdpunkter och mål i främjandet av miljöhälsa

Tyngdpunkterna i strategin för social- och hälsovårdspolitiken och i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är följande:

 • Utvärderingen av de miljörelaterade hälsoriskerna integreras i all planering och allt beslutsfattande.
 • Konsumenterna tillförsäkras tillgång till säkert hushållsvatten i alla situationer.
 • Myndigheternas funktionsduglighet vid utredningen av livsmedels- och vattenburna epidemier ska förbättras.
 • Behovet av meråtgärder på grund av eventuella hälsorisker till följd av samverkan mellan nanomaterial, ämnen som stör hormonverksamheten och kemikalier ska utvärderas.
 • Det miljö- och hälsoskyddsrelaterade samarbetet mellan kommunerna ska vidareintensifieras.
 • Säkerheten hos kemikalierna på marknaden ska garanteras.
 • Ambitionen är att tillsammans med miljöministeriet delta i verkställandet av det gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador.
 •  Samhällets funktionsduglighet i miljöhälsorelaterade specialfall ska säkras.
 • Genom forskning i, reglering av och utarbetandet av anvisningar om miljöhälsoriskerna inom gen- och bioteknik säkerställs en trygg användning av nya tekniker.

Vad orsakar hälsorisker i livsmiljön?

Människans hälsa påverkas av såväl arvsmassan och levnadssätten som till exempel av småpartiklar i inom- och utomhusluften. Diagrammet (på finska) nedan visar de viktigaste i livs- och arbetsmiljön förekommande riskfaktorerna för dödsfall och cancer. I diagrammet saknas miljöbuller och mögelskador i bostäder, som också medför betydande hälsorisker.

 

Ymparistoaltisteet