Avgiftstak för hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. Avgiftstaket är nu 683 euro per år. En indexjustering görs i avgiftstaket vartannat år. 

Avgifter som tas ut för tjänster som en person under 18 år använder beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter vid beräkningen av om avgiftstaket har uppnåtts. När avgiftstaket har nåtts är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har räknats in i avgiftstaket. 

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso-och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering.

I avgiftstaket beaktas också tjänster som produceras som köpta tjänster, som kommunen har ansvar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för bland annat

 • tandvård
 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdstjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som kommunen inte ansvarar för att ordna

I avgiftstaket medräknas inte inkomstrelaterade avgifter eller avgifter som ersatts för patienten till exempel i form av utkomststöd eller på basis av arbetsolycksfallsförsäkring.

När avgiftstaket har nåtts

 • år klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt.
 • för kortvarig sluten vård eller service på institution tas det ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,50 euro per vårddag (2021).

Av fakturan ska framgå om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte. 

I samband med ändringen av klientavgiftslagen beslutades det att fler avgifter än tidigare ska inräknas i avgiftstaket i fortsättningen (såsom undersöknings- och vårdavgifter inom mun- och tandvården, avgifter för tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt avgifter som betalas ur utkomststödet). Dessa ändringarsom gäller avgiftstaket träder i kraft först den 1 januari 2022, eftersom avgiftstaket är bundet till kalenderåret.

Vad ska jag göra när avgiftstaket har nåtts?

 • Klienten ska själv hålla koll på om avgiftstaket har nåtts.
 • De betalda avgifterna antecknas på det uppföljningskort som fås från hälsovårdscentralen.
 • De ursprungliga kvittona ska bevaras och vid behov visas upp.
 • När avgiftstaket har nåtts ger kommunen eller samkommunen klienten ett intyg över att avgiftstaket har nåtts. 

Om klienten under kalenderåret har betalat mera än 683 euro i avgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket, har han eller hon rätt att få tillbaka de avgifter som betalats till för högt belopp. Kravet på återbetalning av de avgifter som betalts till ett alltför högt belopp ska ställas före utgången av kalenderåret efter det år då gränsen överskridits.

Läkemedelskostnaderna har ett separat tak per kalenderår, som är 579,78 euro år 2021.

Ersättningen fås direkt från apoteket när man visar upp FPA-kortet och FPA:s intyg över rätten till extra ersättning. Ersättning kan också sökas i efteråt, i sex månaders tid.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.