Avgiftstak för hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården är avgiftstaket per kalenderår  683 euro år 2020 och 2021. De eurobelopp justeras vartannat år.

Avgifterna som uppbärs för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens kostnadstak. Då kostnadstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat kostnadstaket. 

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård,
 • avgifter för fysioterapi,
 • avgifter för vård som ges i serie,
 • poliklinikavgifter på sjukhus,
 • avgifter för dagkirurgi,
 • avgifter för kortvarig vård på en anstalt inom hälso- eller socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård,
 • avgifter för rehabilitering.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • tandvård,
 • sjuktransporter,
 • läkarintyg,
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare.

I avgiftstaket medräknas inte inkomstrelaterade avgifter eller avgifter som ersatts för patienten till exempel i form av utkomststöd eller på basis av olycksfallsförsäkring.

När avgiftstaket uppnåtts

 • får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt.
 • för kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en vårddagsavgift på högst 22,50 euro år 2020 och 2021.

Vad ska jag göra när avgiftstaket uppnåtts?

 • Den som anlitar hälsovårdens tjänster ska själv följa med när avgiftstaket uppnås.
 • De erlagda avgifterna antecknas i ett uppföljningskort som ges av hälsovårdscentralen.
 • Betalningskvitton i original ska sparas och vid behov företes.
 • Intyg över att avgiftstaket uppnåtts ges av hälsovårdscentralen eller någon annan enhet inom den offentliga vården.

Läkemedelskostnaderna har sitt eget avgiftstak som är 577,66 euro år 2020. 

Ersättningen dras av från läkemedelspriset på apoteket när klienten visar upp sitt FPA-kort och FPA:s intyg över rätten till extra ersättning. Ersättning kan också sökas efteråt inom sex månader.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller enskilda klientavgifter och inte heller anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Besvär, anmärkningar och klagomål