Avgiftstak för hälso- och sjukvården

För avgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. Från och med ingången av 2024 är avgiftstaket 762 euro per kalenderår.

En indexjustering görs i avgiftstaket vartannat år.

Avgifter som tas ut för tjänster som en person under 18 år använder beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter när man beräknar om avgiftstaket har uppnåtts. När avgiftstaket har uppnåtts är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer vars avgifter tillsammans har räknats in i avgiftstaket. Endast för kortvarig sluten vård och service kan det tas ut en avgift för uppehälle hos 18 år fyllda också efter att avgiftstaket har uppnåtts.

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler,
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård 
 • avgifter för terapitjänster 
 • avgifter som betalats med utkomststöd.

I avgiftstaket beaktas också tjänster som produceras som köpta tjänster, om de hör till de tjänster som välfärdsområdet ska ordna.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdstjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som kommunen inte ansvarar för att ordna.

I avgiftstaket beaktas inte heller sådana avgifter som ersätts för kunden till exempel av olycksfallsförsäkringen. 

Av fakturan ska framgå om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Vad ska jag göra när avgiftstaket har nåtts?

 • Kunden ska själv hålla koll på om avgiftstaket har nåtts.
 • De ursprungliga kvittona ska bevaras och på begäran visas upp.
 • Välfärdsområdet har rätt att få och samla in de uppgifter som är nödvändiga vid uppföljningen av kundernas avgiftstak. 
 • När avgiftstaket överskrids ger välfärdsområdet ett intyg till kunden om att avgiftstaket har nåtts. 

Om kunden under kalenderåret har betalat mera än  762 euro i avgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket, har han eller hon rätt att få tillbaka de avgifter som betalats till för högt belopp. Kravet på återbetalning av de avgifter som betalats till ett alltför högt belopp ska ställas till välfärdsområdet före utgången av kalenderåret efter det år då gränsen överskridits.

Läkemedelskostnaderna har ett separat tak per kalenderår, som är 626,94 euro år 2024. 

Har du några frågor om avgiftstaket?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna. 

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer: