Klientens och patientens rättigheter

Patienternas och socialvårdsklienternas ställning och rättigheter tryggas genom lag.

I lagarna fastställs de rättsliga principerna för hur patienter och socialvårdsklienter ska bemötas.

Patienter och socialvårdsklienter har rätt till ändamålsenlig och högklassig social- och hälsovård. Patienter och klienter ska ges öppen och lättförståelig information om olika vård- och behandlingsalternativ.

Patienter och socialvårdsklienter ska bemötas med respekt och utan att kränka personens människovärde, övertygelse eller integritet.

Rätten att få vård

Den som behöver hjälp har rätt att få social- och hälsovård inom den tidsram som fastställs i lagen.

Sekretess för handlingar inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdens handlingar och de uppgifter som finns i dem är sekretessbelagda. Patienter och socialvårdsklienter har rätt att få veta vad informationen om dem används till.

Besvär, d.v.s. metoder för att trygga patientens och klientens rättsskydd

Om en patient eller socialvårdsklient inte är nöjd med servicen, vården, behandlingen eller bemötandet kan personen

  • framställa en anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten
  • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Inom socialvården kan klienten dessutom söka ändring i beslutet.

Vid patientskada kan ersättning sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen och socialombudsmannen

Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller fel bemött inom social- och hälsovården eller vill få råd om sina rättigheter kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen.

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163394   E-postadress: