Klientens och patientens rättigheter

Patienternas och socialvårdsklienternas ställning och rättigheter tryggas i

I lagarna fastställs de rättsliga principerna för hur patienter och klienter inom socialvården ska bemötas.

Patientens och socialvårdsklientens rättigheter

Patienter och klienter inom socialvården har rätt till adekvat och högklassig socialvård och hälso- och sjukvård. Patienter och klienter ska ges öppen och lättförståelig information om olika vård- och behandlingsalternativ.

Patienter och klienter inom socialvården ska bemötas med respekt och utan att kränka personens människovärde, övertygelse eller integritet.

Rätt till tillgången till vård

Den som behöver hjälp har rätt att få socialvård och hälso- och sjukvård inom den tidsram som fastställs i lagen.

Sekretess av inom social- och hälsovården

Socialvårdens och hälso- och sjukvårdens dokument och uppgifterna i dessa behandlas konfidentiellt. Patienter och klienter inom socialvården har rätt att få veta vad informationen om dem används till.

Besvär, d.v.s. metoder för att trygga patientens och socialvårdsklientens rättsskydd

Om en patient eller socialvårdsklient inte är nöjd med servicen, vården, behandlingen eller bemötandet kan han eller hon

  • framställa en anmärkning till enhetens ansvarsperson
  • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Inom socialvården kan klienten dessutom söka ändring i beslutet.

Vid patientskador kan man ansöka om ersättning hos Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen och socialombudsmannen

Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller fel bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården eller vill få råd om sina rättigheter kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163394