Första ansökningsomgången


Maximibeloppet för de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet delar ut inom Finlands program för hållbar tillväxt är sammanlagt 47,5 miljoner euro för år 2022, och av detta strävar man efter att dela ut minst 28 miljoner.

De statsunderstöd som utlyses riktas till investering på det sätt som anges i projekthandboken. Statsunderstödet beviljas utan självfinansieringsandel till det fulla beloppet av alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd.  

Understödet får användas från den 1 januari 2022 till den 31 december 2022. De kostnader som uppkommit före beslutet om statsunderstödet måste gälla beredningen av projektansökan.  

Ansökningsmaterial: 

Den 11 januari ordnades ett infotillfälle för sökande där man behandlade allmänna frågor om ansökan och presenterade investeringarna 1-4 närmare.  

Frågor om innehållet i projektåtgärderna besvaras av följande personer:

  • Investering 1: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745
  • Investering 2: Annakaisa Iivari, direktör, 0295 163 371
  • Investering 3: Mikko Huovila, specialsakkunnig, 0295 163 032
  • Investering 4: Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, 0295 163 295

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163012