Utkomststödet

Utkomststödet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om utkomststödet och leder, styr och utvecklar utkomststödet som en del av socialvården.

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Utkomststödet är behovsprövat och beviljas i regel för en månad i sänder. Stödet räknas ut enligt klientens nödvändiga utgifter.

Stödbeloppet är det belopp med vilket klientens stödberättigande utgifter överskrider de disponibla inkomsterna och tillgångarna.

I allmänhet har klienter inom utkomststödet inkomster såsom bostadsbidrag, utkomstskydd för arbetslösa eller sjukdagpenning. Det utkomststöd som beviljas minskas då med motsvarande belopp.

Folkpensionsanstalten ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande och förebyggande utkomststödet

Utkomststöd söks hos Folkpensionsanstalten, som avgör klientens rätt till grundläggande utkomststöd. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet ligger fortfarande på kommunernas ansvar.

Folkpensionsanstalten är skyldig att överföra ansökan till kommunen om klienten i sin ansökan har uppgett andra utgifter än de som ingår i grunddelen eller i övriga grundutgifter. En ytterligare förutsättning är att klienten har begärt att ärendet ska överföras i samband med ansökan om utkomststöd eller efter att ha fått ett beslut.

Kommunen fattar beslut om kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som utkomststödsklienten kan behöva.

En klient kan också ansöka om kompletterande stöd eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen om Folkpensionsanstalten redan har meddelat honom eller henne ett beslut om grundläggande utkomststöd för den tid som ansökan gäller.

För att trygga brådskande och nödvändig hjälp kan kommunen när Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen är stängda i undantagsfall bevilja utkomststöd utan att en klients rätt till grundläggande utkomststöd har bedömts och avgjorts genom ett beslut för tidsperioden i fråga. I dessa situationer beviljas stödet som förebyggande utkomststöd.

Folkpensionsanstalten och kommunen ger råd om hur man ansöker om utkomststöd.

Kommunen erbjuder socialarbete som en avgiftsfri tjänst som tillhandahålls av yrkesutbildade personer inom socialvården. Läs mer om socialarbete, social handledning och social rehabilitering:

Bestämmelser om utkomststödet finns i lag

Det föreskrivs om utkomststödet i lag. Lagarna finns i Finlex.

Bestämmelser om utkomststöd finns dessutom i den reformerade socialvårdslagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

De olika formerna av utkomststöd

Utkomststödet består av

 • grundläggande utkomststöd (grunddel och övriga grundutgifter)
 • kompletterande utkomststöd
 • förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd    

När grundläggande utkomststöd beviljas beaktas såväl utgifter som täcks med en grunddel (grunddelen) som övriga grundutgifter. Grunddelen enligt lagen om utkomststöd är ett kalkylerat belopp som ska täcka de utgifter som motsvarar olika persongruppers minimikonsumtionsnivå och som hänför sig till det dagliga uppehället. Grunddelen justeras i enlighet med folkpensionsindexet.

 Med grunddelen ska stödmottagaren täcka utgifter för

 • kost
 • kläder
 • smärre hälso- och sjukvårdsutgifter
 • utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien
 • användning av lokaltrafik
 • prenumeration på dagstidning
 • användning av telefon och datakommunikation
 • hobby- och rekreationsverksamhet
 • andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

Utöver grunddelen betalas grundläggande utkomststöd till behövligt belopp för övriga grundutgifter: för boendeutgifter, såsom hyra eller vederlag, vattenavgift, kostnader för uppvärmning och hushållselektricitet samt hemförsäkringspremier, för hälso- och sjukvårdsutgifter (exempelvis receptbelagda mediciner) samt för nödvändiga utgifter som hänför sig till inflyttning i en bostad. Andra grundutgifter är även utgifter för barndagvård samt utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och utgifter för en distansförälder för att träffa sitt barn. Det är också möjligt att få stöd för utgifter för anskaffning av en nödvändig identitetshandling eller resehandling.

Med avseende på beviljandet av utkomststöd är det primärt att möjliga avgiftsnedsättningar utnyttjas.

Klientens inkomster och tillgångar beaktas när storleken av det beviljade grundläggande utkomststödet bestäms.

Kompletterande utkomststöd  

 Kommunen kan enligt prövning bevilja kompletterande utkomststöd. Med kompletterande utkomststöd täcks särskilda utgifter som består av

 • andra boendeutgifter än sådana som hör till det grundläggande utkomststödet
 • en persons eller familjs utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden, i syfte att trygga försörjningen eller främja personens möjligheter att klara sig på egen hand (som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses till exempel långvarigt utkomststöd, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barns hobbyverksamhet).

Förebyggande utkomststöd            

Kommunerna kan dessutom bevilja förebyggande utkomststöd enligt grunder som de själva bestämmer med stöd av lagen om utkomststöd. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas till exempel för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Vem får stöd?

Utkomststöd betalas till en person eller familj som behöver stöd och vars övriga disponibla sätt, såsom inkomster och tillgångar, inte räcker till för dagliga nödvändiga utgifter. Kommunen kan också bevilja stöd för att främja stödmottagarens möjlighet att klara sig på egen hand och för att förebygga utslagning.

Hur snabbt fattas beslutet om utkomststöd?

Beslutet om utkomststöd ska fattas senast inom sju vardagar från det att ansökan lämnats. I brådskande fall ska beslutet fattas samma eller senast följande vardag. Sökanden ska också ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen senast den sjunde vardagen efter det att sökanden begärt detta. Sökanden ska på begäran också få samtala med en tjänsteman vid Folkpensionsanstalten senast den sjunde vardagen efter det att sökanden har begärt detta. Beslutet om utkomststöd meddelas skriftligen och motiveras. 

Ordnandet av socialservice

Kommunen beviljar kommunens invånare socialservice utifrån en individuell bedömning av servicebehovet. Bedömningen baserar sig på klientens egen synpunkt samt på en bedömning av en eller flera sakkunniga. I brådskande fall vidtas omedelbara åtgärder.

I brådskande fall ska socialservice också ordnas för dem som tillfälligt vistas i kommunen. Även en person som under en längre tid vistas utanför hemkommunen på grund av arbete, studier eller av någon motsvarande orsak kan ansöka om socialservice i sin vistelsekommun.

Socialjour ska ordnas dygnet runt i kommunen för att säkerställa brådskande och nödvändig hjälp.
Mer information fås hos kommunens socialbyrå. Kommunens webbadresser har i allmänhet for-men: www.kommunensnamn.fi.

Sökande av ändring och överklagande av beslut om utkomststöd

I stödbeslutet anges alltid hur man begär omprövning av det eller hur beslutet kan överklagas genom besvär. En person som är missnöjd med ett beslut om grundläggande utkomststöd kan begära omprövning av det hos Folkpensionsanstaltens center för begäran om omprövning. En person som är missnöjd med kommunens beslut om utkomststöd kan begära omprövning av beslutet hos kommunens socialnämnd. Det beslut som meddelas av FPA:s center för begäran om omprövning eller kommunens socialnämnd kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen och i vissa fall hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Kommunens socialombudsman ger råd och hjälp i ärenden som gäller klientens ställning inom socialvården. Socialombudsmannen kan också ge råd om hur man begär omprövning av ett beslut om utkomststöd hos socialnämnden och hur man anför besvär hos domstolen.

Om du är missnöjd med den service eller vård eller det bemötande som du fått inom socialvården kan du

 • framställa anmärkning till den som ansvarar för enheten inom socialvården eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. Det lönar sig dock att försöka reda ut ärendet med de personer som du varit i kontakt med innan du framställer anmärkningen.
 • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten, dvs. din regions regionförvaltningsverk eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
 • Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta socialombudsmannen i din kommun eller samkommun när det är fråga om kompletterande eller förebyggande utkomststöd som beviljas av kommunen eller rätt till socialvårdstjänster. I ärenden som gäller grundläggande utkomststöd kan du kontakta Folkpensionsanstalten.

I ärenden som gäller det grundläggande utkomststödet:

 • Den som anser att en enhet eller en anställd inom FPA har förfarit eller agerat lagstridigt, felaktigt eller olämpligt kan anföra en förvaltningsklagan hos FPA, som behandlas internt. En förvaltningsklagan kan också anföras över att en anställd eller en enhet har låtit bli att agera eller har försummat sina uppgifter. Ändring i ett förmånsbeslut av FPA kan inte sökas genom en förvaltningsklagan.
 • Den som anser att en myndighet, en tjänsteinnehavare eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat felaktigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter kan anföra klagomål hos justitiekanslern.
 • Man kan vända sig till riksdagens justitieombudsman när man misstänker att en myndighet eller tjänsteinnehavare inte har iakttagit lagen eller fullgjort sina skyldigheter eller att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts på behörigt sätt.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för riksomfattande styrnings-, tillstånds- och tillsynsuppgifter inom socialvården. Den övervakar inte Folkpensionsanstaltens verksamhet.

Regionförvaltningsverken (RFV) styr och övervakar socialvårdens verksamhet inom sina respektive områden. Regionförvaltningsverken styr och övervakar både kommunala och privata socialvårdstjänster.

Ytterligare information

Folkpensionsanstalten ger ytterligare information om grundläggande utkomststöd och informerar, handleder och ger råd till de som söker grundläggande utkomststöd.

Kommunens socialbyrå ger information om socialvårdens tjänster och om kompletterande och förebyggande utkomststöd (ta kontakt med socialarbetaren eller socialhandledaren genom tidsbokningen). Flera kommuner har rådgivningspunkter inom socialvården utan tidsbokning.

En reform av lagen om utkomststöd pågår som bäst

Mer information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163278  


Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163215