Ekonomi och verksamhet

Social- och hälsovårdsministeriets kärnuppgifter är att

  • bereda och verkställa lagstiftning
  • styra förvaltningsområdets verksamhet
  • bedriva internationellt samarbete

I egenskap av statsrådets stab svarar ministeriet såväl för verksamhets- och ekonomiplaneringen som för uppföljningen och rapporteringen.

Lagberedning

Lagberedningen är en av ministeriernas viktigaste uppgifter. En betydande del av lagberedningen gäller nationell implementering av EU-beslut.

Som hjälp vid beredningen av lagpropositioner används arbetsgrupper och remissmöten. Kommittéer eller kommissioner kan tillsättas för beredning av omfattande lagpaket.

Regeringens propositioner till lagar som beretts vid ministeriet behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde. Propositionerna överlämnas till riksdagen vid ett regeringssammanträde som leds av presidenten, s.k. presidentföredragning.

Vid sidan av lagar som godkänns av riksdagen bereder social- och hälsovårdsministeriet också författningar på lägre nivå, dvs. statsrådets och ministeriets förordningar.

Styrning av förvaltningsområdet

Ministeriet leder och övervakar ämbetsverken och inrättningarna inom sitt förvaltningsområde.

Avtalen ses över varje år och genomförandet utvärderas.

EU och internationellt samarbete

Ministeriet bedriver ett omfattande multilateralt och bilateraltinternationellt samarbete. Viktiga forum för det internationella samarbetet är Europeiska unionen, FN och dess organ, WHO, ILO, Europarådet och flera andra nordiska och europeiska samarbetsorgan.

Mer information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT 0295163382  


Jaana Koski, hallintoylijohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Förvaltningsenheten / HAL 0295163519  


Veli-Mikko Niemi, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO 0295163425