Medicinsk rehabilitering

Välfärdsområden

Välfärdsområdet ordnar medicinska rehabiliteringstjänster för invånarna i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

I medicinsk rehabilitering ingår

  • rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning
  • utvärdering av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet
  • rehabiliteringsundersökning för att reda ut rehabiliteringsmöjligheterna
  • terapier och andra nödvändiga åtgärder för att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan 
  • hjälpmedelsservice
  • anpassningsträning
  • perioder av rehabilitering vid anstalt eller den öppna vården.

Välfärdsområdet svarar för att planera den medicinska rehabiliteringen av patienten. Behovet av medicinsk rehabilitering, syftet med rehabiliteringen och innehållet i rehabiliteringen ska beskrivas i rehabiliteringsplanen. Välfärdsområdet svarar också för handledningen och uppföljningen av rehabiliteringstjänsterna.

För den medicinska rehabiliteringen kan man hos klienten ta ut en klientavgift enligt lagstiftningen om klientavgifter.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelsservicen är en del av de medicinska rehabiliteringstjänster som välfärdsområdet ordnar.

Den mest krävande hjälpmedelsservicen såsom eldrivna transporthjälpmedel och hjälpmedel för hörsel och syn tillhandahålls av den specialiserade sjukvården.

De vanligaste hjälpmedlen såsom rollatorer och duschstolar finns att låna vid hälsovårdscentralerna eller vid regionala hjälpmedelscentraler.

FPA

FPA:s rehabiliteringsansvar har sin grund i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

FPA

  • ordnar terapi och multidisciplinära rehabiliteringstjänster som krävande medicinsk rehabilitering för personer under 65 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av och delta i dagliga aktiviteter
  • ersätter rehabiliterande psykoterapi för personer i åldern 16–67 för att stödja eller förbättra studieframgången om arbets- eller studieförmågan är hotad av en psykisk störning
  • ordnar medicinsk rehabilitering enligt prövning med anslag som riksdagen beviljar årligen.

När rätten till FPA:s medicinska rehabilitering utvärderas ska förutsättningarna som beskrivs i lag, rehabiliteringsbehovet och ändamålsenligheten tas i beaktande.

Krävande medicinsk rehabilitering är avgiftsfri för rehabiliteringsklienten. För rehabiliterande psykoterapi betalar rehabiliteringsklienten en självriskandel. FPA ersätter resekostnaderna för rehabiliteringen.

Olycksfallsförsäkringsanstalterna

Olycksfallsförsäkringsanstalterna ersätter medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården när rehabiliteringsbehovet beror på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.
Ersättningsansvaret har sin grund i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. 

Trafikförsäkringsanstalterna

Trafikförsäkringsanstalterna ersätter medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården när rehabiliteringsbehovet beror på trafikskador. Ersättningsansvaret har sin grund i lagstiftningen om trafikförsäkringar och trafikförsäkringslagen.

Patientförsäkring

Patientförsäkringscentralen ersätter medicinsk rehabilitering enligt patientskadelagen när rehabiliteringsbehovet beror på patientskada. 

Mer information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163153   E-postadress: