Allmänt bindande kollektivavtal

TyösopimusMed allmänt bindande kollektivavtal avses ett kollektivavtal som varje arbetsgivare inom branschen i fråga är skyldig att iaktta på miniminivå i alla anställningsförhållanden. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren iaktta åtminstone det som bestäms i ett riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara representativt för branschen i fråga (allmänt bindande kollektivavtal).

Fastställande av den bindande verkan

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, beslutar om ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande eller inte.

Kollektivavtalsgruppen vid social- och hälsovårdsministeriets lagstiftningsenhet vid avdelningen för arbete och jämställdhet fungerar som byrå för nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Kollektivavtalsgruppen bereder de ärenden som nämnden ska behandla och handhar de kollektivavtal och andra dokument som nämnden behöver och som avtalsparterna enligt lagen om kollektivavtal är skyldiga att lämna till ministeriet.

Nämndens beslut och allmänt bindande kollektivavtal:

Nya kollektivavtal införs i Finlex allt eftersom de levereras till social- och hälsovårdsministeriet.

Kollektivavtal med tillhörande uppgifter ska sändas till Social- och hälsovårdsministeriet

Parterna i ett riksomfattande kollektivavtal ska tillställa social- och hälsovårdsministeriet kollektivavtalet med tillhörande uppgifter inom en månad från det att avtalet undertecknats. Skyldigheten att lämna in kollektivavtal gäller även företagsspecifika kollektivavtal, även om de inte behandlas i förfarandet för fastställande av allmänt bindande verkan. För företagsspecifika kollektivavtal behöver inte tilläggsuppgifter lämnas in.

Arbetsgivaren ska sända avtalet i elektronisk form, så att ett kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande kan publiceras på internet.

Därtill ska såväl arbetsgivar- som som är parter i ett riksomfattande kollektivavtal sända uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare. På grund av den brådskande behandlingen av avtals allmänt bindande verkan är det viktigt att parterna omsorgsfullt tar reda på alla uppgifter som är väsentliga med tanke på beslutsfattandet och sänder dem till Social- och hälsovårdsministeriet utan dröjsmål.

Uppgifterna kan lämnas på en blankett för basuppgifter som sänds till ministeriet.

Blanketten för basuppgifter ska sändas på e-postadressen: tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi.