Avdelningen för styrning av social- och hälsovården (OHO)

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården (OHO) svarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom den finländska social- och hälsovården. 

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården

  • styr tjänsteutbudet inom social- och hälsovården, dvs. de offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna
  • utvecklar informationsförvaltningen inom social- och hälsovården och informationssystemens interoperabilitet
  • svarar för den strategiska utvecklingen och utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster
  • styr ärenden som ska skötas av Folkpensionsanstalten till de delar Folkpensionsanstalten med stöd av lag sköter en särskild uppgift under social- och hälsovårdsministeriets styrning
  • styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets informationsförvaltning, informationshantering och cybersäkerhet.

Resultatstyrning

Avdelningen svarar för resultatstyrningen vid följande inrättning:

Avdelningens grupper och personal

Kari Hakari är tjänstförrättande chef för avdelningen för styrning av social- och hälsovården.

Direkt under avdelningschefen finns gruppen för gemensamma frågor, som svarar för samordningen och utvecklingen av avdelningens verksamhet samt frågor som gäller allmän förvaltning och personaladministration. I dess uppgifter ingår också bl.a. beredning och samordning av ekonomiska ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde, samordning av internationella ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde samt utveckling av lagberedningen.

Ansvarsområden och personal vid avdelningens enheter:

Styrenheten (OHJA)

Styrenheten (OHJA) svarar bl.a. för den allmänna strategiska styrningen, planeringen och utvecklingen av social- och hälsovård. Till enhetens ansvarsområde hör också styrning av tjänsteutbudet.

Enheten leds av Andreas Blanco Sequeiros.

Enheten för digitalisering och informationshantering (DITI)

Enheten för digitalisering och informationshantering (DITI) svarar för styrningen av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården och för beredningen och genomförandet av riksomfattande utvecklingsåtgärder i fråga om denna. Dessutom utarbetar enheten bland annat nationella beskrivningar av övergripande arkitektur och samordnar arkitekturarbetet. Enheten styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets informationsförvaltning, informationshantering och cybersäkerhet.

Enheten leds av Aleksi Yrttiaho.