Säker läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingar är en central del av en helhetsinriktad vård. Med läkemedelsbehandling kan man i bästa fall bota sjukdomar, bromsa sjukdomsförlopp, lindra sjukdomssymtom och förebygga sjukdomar. Säker läkemedelsbehandling består av två olika delområden: läkemedelssäkerhet och medicineringssäkerhet. Med läkemedelssäkerhet avses läkemedelspreparatets säkerhet. Med medicineringssäkerhet avses säkerheten vid läkemedelsbehandlingen.

I samband med behandlingen kan det uppstå skador, som kan berättiga till ersättning för patientskada.

Läkemedelspreparatens säkerhet och läkemedelsskador

De läkemedel som har beviljats försäljningstillstånd och säljs vid apotek i Finland har genomgått grundliga undersökningar, och det övervakas kontinuerligt hur säkra de är. Syftet med tillstånds- och kvalitetssystemet inom läkemedelsförsörjningen är att säkerställa kvaliteten och säkerheten i varje led av läkemedelsförsörjningskedjan. Myndigheterna har möjlighet att ingripa i rutiner eller processer som försämrar läkemedlens kvalitet eller säkerhet eller att avbryta tillverkningen av sådana läkemedel som inte uppfyller kvalitetskraven.

Läkemedlen kan förorsaka skador för dem som använder läkemedlen. Allmänna och kända biverkningar beskrivs i läkemedlets bipacksedel. Vid problem som hänför sig till läkemedelsbehandlingen ska man kontakta hälso- och sjukvården eller apoteket.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) för ett register över biverkningar. Läkarna och apoteken anmäler sådana biverkningar som de har konstaterat till Fimea. Patienter gör klokt i att alltid berätta om biverkningar för sin läkare, men också en patient kan göra en anmälan direkt till Fimea.

De allvarligaste biverkningarna av läkemedel är läkemedelsskador. Med läkemedelsskada avses en sjukdom eller skada som sannolikt har orsakats av användningen av läkemedlet. Läkemedelsföretagen kan teckna en frivillig läkemedelsskadeförsäkring för sina läkemedelspreparat. Då kan det betalas ersättning till patienten för läkemedelsskador som läkemedlet orsakat. I praktiken omfattas alla de läkemedel som säljs i Finland av en läkemedelsskadeförsäkring. Ersättningen söks hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Läkemedelsskadeförsäkringen kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet. Från läkemedelsskadeförsäkringen betalas ersättning endast för sådana skador som orsakats patienten och som inte täcks av lagstadgade försäkringar, exempelvis sjukförsäkringen.

Mer information

Elina Asola, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163437   E-postadress: