Pandemi

Den nationella beredskapsplanen för pandemi har uppdaterats 2012.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar att uppdatera regionala och lokala (sjukhus, hälsovårdscentraler och kommuner/samkommuner) beredskapsplaner för influensapandemi före 30.6.2013. I uppdateringsarbetet bör även samarbetet och dess tilläggsbehov med privat sektor och frivilligorganisationer beaktas.

Målet för beredskapsplanen är att begränsa de skadliga verkningar som en pandemi orsakar på befolkningens hälsa samt säkerställa kontinuiteten i samhällsfunktionerna så bra som möjligt.

Planen innehåller:

 • en bild över pandemins utveckling samt hälsomässiga, samhälleliga och ekonomiska verkningar som lämpar sig för finska förhållanden
 • metoder som används för bekämpning
 • särskilda etiska frågor
 • ansvarsområden och specialarrangemang för organisationer inom hälsovården
 • materiella behov för beredskap
 • praktiskt genomförande av vaccinationer
 • samarbete mellan olika förvaltningsområden
 • särdrag i organisering under pandemi, information mellan myndigheter och kommunikation med befolkningen.

Centrala ändringar och frågor i beredskapsplanen

 1. Rollerna för WHO, EU och europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har stärkts i fråga om uppföljning av infektionssjukdomar sedan 2006. Befogenheten innehas fortsättningsvis av hälsovårdssystemen i medlemsländerna i EU.

 2. Som stöd för uppdateringen av beredskapsplanerna har man tagit fram korta minneslistor för hälsovårdsdistriktens samkommuner (bilaga 10) och kommuner/samkommuner (bilaga 11)

 3. När en kommun eller samkommun ingår avtal om köpta tjänster om social- och hälsovårdstjänster med en privat serviceproducent ska även deras tillförlitlighet vid exceptionella situationer beaktas

 4. I samband med reformen i lagstiftningen om obligatorisk lagring (lag 979/2008 och förordning 1114/2008) granskade man läkemedelsgrupperna som omfattas av obligatorisk lagring, minskade storleken på de obligatoriska lagren och ändrade principerna för fastställande av hälsovårdsenheternas lagringsskyldighet.

 5. Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) förutsätter att sjukvårdsdistriktets samkommun i samarbete med kommunerna/samkommunerna på sitt område utarbetar en regional beredskapsplan för hälsovård.

 6. I den nya beredskapslagen (1552/2011) definieras en mycket utbredd farlig infektionssjukdom (influensapandemi) som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka som undantagsförhållande. Införandet av befogenheter enligt beredskapslagen bestäms genom statsrådets förordning för viss tid. I beredskapslagen ingår nya bestämmelser om arbetsplikt under undantagsförhållanden samt tryggande av social- och hälsovård i den offentliga och privata sektorn.

 7. Finlands mål är att säkerställa ett avtal (nationellt eller gemensamt i EU) som är giltigt då pandemin bryter ut och som möjliggör anskaffningen av pandemivaccin för hela befolkningen.

 8. I anvisningarna för det praktiska genomförandet av pandemivaccination har man beaktat erfarenheterna från pandemin år 2009.

 9. Organisering av information: kommunikationen mellan myndigheterna har gjorts klarare och målet är att undvika bl.a. överlappande kommunikation.

Mer information