Social kreditgivning

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen om den sociala kreditgivningen. Det är frivilligt för kommunen att ta i bruk kreditgivningen. 

Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja människors förmåga att klara sig på egen hand.

Kommunen kan bevilja social kredit till en person som på grund av låga inkomster och tillgångar inte har möjlighet att på annat sätt skaffa kredit på rimliga villkor, men som ändå klarar av att återbetala ett lån.

Sociala krediter kan beviljas av motiverade skäl till exempel för

  • sanering av den personliga ekonominvbrytande av skuldspiral
  • anskaffningar till hemmet
  • främjande av sysselsättning eller rehabilitering
  • för att säkerställa boendet
  • vid en social kris.

För social kredit kan en skälig årlig ränta uppbäras, som dock kan vara högst den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982).

Bestämmelser om social kreditgivning finns i lag

Bestämmelser om social kreditgivning anges i lag. Lagarna hittas i Finlex.

Dessutom finns det bestämmelser om social kreditgivning i lagen om utkomststöd samt i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Sociala krediter beviljas av kommunen

Social kreditgivning är en frivillig uppgift för kommunerna. Kommunen har möjlighet att enligt lokala behov besluta i vilken omfattning sociala krediter beviljas, storleken av kreditkapitalet samt hur stora krediter beviljas.

Kommunen kan ordna den sociala kreditgivningen som egen verksamhet eller i samarbete med andra kommuner.

Mer information om kreditgivningen ges av kommunens socialbyrå.

I samband med social- och hälsovårdsreformen godkände riksdagen en övergångsbestämmelse enligt vilken ansvaret för ordnandet av social kreditgivning övergår till välfärdsområdena i början av år 2023.

Regeringen föreslår att social kreditgivning ska vara en av de lagstadgade tjänsterna i välfärdsområdena.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) för statistik över omfattningen av social kreditgivning i kommunerna, kredittagarna samt kostnaderna.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning hjälper klienten att reda ut sina skulder. Den skuldsatta får handledning till olika stödtjänster, möjligheter till betalningsarrangemang, längre amorteringstider och amorteringsprogram. Tjänsten är kostnadsfri för klienten.

Ekonomi- och skuldrådgivning är en statens rättshjälpsbyråer tjänst som inte omfattas av socialvården. Ytterligare information fås från rättshjälpsbyråer .

Mer information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163278  


Katariina Rainio, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163111