Social kreditgivning

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen om den sociala kreditgivningen. 

Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning och att bidra till personens förmåga att klara sig på egen hand.

Välfärdsområdet kan bevilja social kredit till en person som på grund av låga inkomster och tillgångar inte har möjlighet att på annat sätt skaffa kredit på rimliga villkor, men som ändå klarar av att återbetala krediten.

Sociala krediter kan beviljas av motiverade skäl till exempel för

  • att balansera ekonomin
  • att bryta skuldspiraler
  • anskaffningar till hemmet
  • att stödja sysselsättning eller rehabilitering
  • att säkerställa boendet
  • att lösa sociala kriser 

För social kredit kan en skälig årlig ränta uppbäras, som dock kan vara högst den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982).

Bestämmelser om social kreditgivning finns i lag

Det föreskrivs om social kreditgivning i lag.

Vid beviljande av sociala krediter ska man också beakta bestämmelserna i socialvårdslagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.  

Innan social kredit beviljas ska man utreda om sökanden har rätt att få utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997). 

Sociala krediter beviljas av socialvården

Ordnandet av social kreditgivning hör till välfärdsområdenas uppgifter. 

Välfärdsområdet kan bestämma om omfattningen av den sociala kreditgivning som ordnas, antalet kreditkapital och storleken på krediterna enligt det lokala behovet.

Mer information om krediteringen och om hur man ansöker ges av det egna välfärdsområdet, och i Helsingfors av social- och hälsovårdssektorn.  

Innan man kan få tillgång till tjänsten krävs det oftast att man tar kontakt personligen per telefon eller genom tidsbeställning så att situationen kan utredas som helhet. 

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper klienten att reda ut sina skulder. Den skuldsatta får hjälp med att hitta olika stödtjänster, med betalningsarrangemang, amorteringsplaner och amorteringsprogram. Tjänsten är kostnadsfri för klienten.

Ekonomi- och skuldrådgivningen  är en tjänst som tillhandahålls av statens rättshjälpsbyråer och som inte omfattas av socialvården. Ytterligare information fås från rättshjälpsbyråerna.

Mer information

Ida Hakanen, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163173   E-postadress:


Jaana Heinonen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163145   E-postadress: