Forskning och utveckling

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom ministeriets förvaltningsområde verskställs i huvusak av

  • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • Arbetshälsoinstitutet (TTL)
  • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
  • Folkpensionsanstalten (FPA)
  • Pensionsskyddscentralen (ETK)

THL, TTL och STUK får huvuddelen av sin finansiering ur statsbudgeten. FPA och ETK har var sin forskningsenhet. Av finansieringsstödet till Penningautomatföreningen (RAY) används en del till forskning och utveckling.

Ministeriet leder ämbetsverkens funktioner genom resultatstyrning. Substansfrågor och förslag till forskningssamarbete behandlas i förvaltningsområdets ledningsgrupp samt på årliga seminarier som ordnas för forskningsenheterna.

Samarbete ämbetsverken emellan fastställs i förordning

Om forskningssamarbetet mellan Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strålsäkerhetscentralen stadgas genom statsrådets förordning.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten som stöder beslutsfattandet har samlats ihop 

I samband med reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering grundades Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet som ska effektivera samarbetet mellan olika ministerier. Det har också samlats in gemensam finansiering för Statrådets och dess ministeriers användning. Målet är att skapa en grund för systematisk och bred användning av forskningskunskap i beslutsfattande, ledande och i verksamhetspraxis. Projekten planeras och koordineras under ledning av Statrådets kansli.

Ministeriet har också ett separat anslag för forskning och utveckling som används för att producera kunskap till stöd för beslutsfattandet. Kunskapen tas fram av ovannämnda forskningsinstitut och av externa forskare. Ministeriet har dessutom anvisats separat finansiering bland annat för hälsofrämjande samt för genomförande av viktiga nationella projekt (till exempel Kaste-programmet).

Samarbete bedrivs också med Finlands Akademi och Tekes, samt andra ministerier och Statsrådets kansli.

Målen för forsknings- och utvecklingsinsatserna

Målen för forsknings- och utvecklingsinsatserna grundar sig på ministeriets strategi och riktlinjer för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom förvaltningsområdet. I dokumentet om riktlinjerna preseteras tio huvudmål som stärker expertisen och smhällspåverkan inom förvaltningsområdet.

Mer information