Forskning och utveckling

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom ministeriets förvaltningsområde verkställs i huvudsak av

  • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • Arbetshälsoinstitutet (TTL)
  • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
  • Folkpensionsanstalten (FPA)
  • Pensionsskyddscentralen (PSC)

THL, TTL och STUK får huvuddelen av sin finansiering ur statsbudgeten. FPA och PSC har var sin forskningsenhet. 

Ministeriet styr inrättningarna genom resultatstyrning. 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och koncern bedrivs på många olika sätt. En del av finansieringen beviljas årligen, som till exempel finansieringen för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå och finansieringen för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Utöver detta beviljas finansiering och statsunderstöd enligt regeringsprogramperiod för större utvecklingshelheter, som kan sökas av många olika instanser såsom välfärdsområdena. 

Ytterligare information: