Statsunderstöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen statlig finansiering för projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Målen och insatsområdena för forskningen fastställs i samarbete med en utvärderingsgrupp och anges i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdas varje år.

Understödet beviljas sådana projekt som gäller forskning på de bestämda insatsområdena. Understödet beviljas på basis av ansökan. Av samtliga ansökningar görs en inbördes jämförelse.

Syftet är att finansiera omfattande samarbetsprojekt som genomförs av flera olika aktörer. Genom sådana projekt kan man skapa de bästa förutsättningarna för att stärka en forskningsbaserad arbetskultur inom det sociala arbetet och koppla forskningen till servicessystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar finansiering till nio forskningsprojekt i socialt arbete på universitetsnivå, som stärker användningen av forskningsrön inom socialvård och socialt arbete och därmed effekterna av socialvårdens förfaranden. Understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 4 miljoner euro. 

Följande forskningsprojekt har beviljats finansiering (forskningsprojektet, den sökande/ansvariga forskaren):

  • Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA), Tammerfors högskolestiftelse/Kirsi Juhila, 478 558 euro
  • Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen, Åbo universitet/Mia Hakovirta, 512 280 euro
  • Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (SOSKIELI), Åbo Akademi/Camilla Nordberg, 413 940 euro
  • Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa), Östra Finlands universitet/Janet Anand, 392 438 euro
  • Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä ”Hyvää jälkeä” –hanke, Tammerfors universitet/Riikka Korkiamäki, 487 147 euro
  • Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? Tammerfors högskolestiftelse/Katja Kuusisto, 447 791 euro
  • Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä, Östra Finlands universitet/Timo Toikko, 406 222 euro
  • Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä – LAMPE, Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter/Kati Turtiainen, 420 554 euro
  • Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa), Lapplands universitet/Minna Zechner, 441 070 euro

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett forskningsprogram med syftet att fastställa prioriteringarna för ministeriets forskningsfinansiering på universitetsnivå för socialarbetet under de närmaste åren. 

Frågor och svar

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163492  


Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163290