Vårdnad, underhåll, erkännande av faderskap och moderskap

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för riktlinjerna för familjepolitiken samt för upprätthållandet och utvecklandet av barns, ungas och familjers välfärd tillsammans med övriga ministerier.Isä ja lapsi

Varje barn har rätt till omsorg, fostran och underhåll i första hand av sina egna föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja föräldrarna i att tillgodose dessa rättigheter.

Social- och hälsovårdstjänsterna och förmånerna för barnfamiljer hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Justitieministeriet ansvarar för frågor som gäller vårdnad av barn, umgängesrätt och fastställande av faderskap och moderskap.

Vårdnaden om barnet

Den person som föder ett barn är mor till barnet. Barnets andra förälder kan vara en far eller så kan barnet ha två mödrar.

Vid fastställande av faderskap eller moderskap uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan föräldern och barnet som antecknas i befolkningsregistret. Samtidigt får barnet rätt till underhåll, arv och eventuell familjepension.

Fastställande av faderskap

Om barnets mor och far är gifta med varandra när barnet föds är de båda vårdnadshavare till barnet. Om de inte är gifta med varandra, ska faderskapet fastställas innan faderns vårdnad kan fastställas.

Den blivande fadern kan erkänna faderskapet redan innan barnet fötts i samband med ett besök hos hälsovårdare på mödrarådgivningsbyrån eller en barnmorska. Om faderskapet erkänns efter barnets födelse är det barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun som tar emot erkännandet. Faderskapet fastställs av magistraten.

Om fadern inte erkänner sitt faderskap, kan modern väcka talan för fastställande av faderskapet.

Bestämmelser om konstaterande, fastställande och upphävande av faderskap finns i faderskapslagen.

Fastställande av moderskap

Det kan fastställas att barnet jämsides med modern har en annan mor när denna kvinna gett samtycke till assisterad befruktning. En förutsättning är att ingen far till barnet kan konstateras eller fastställas.

Bestämmelser om fastställande av moderskap finns i moderskapslagen.

Föräldrarna svarar för barnets underhåll

Barn har rätt till tillräckligt underhåll, som föräldrarna efter sin förmåga svarar för. Föräldrarna svarar för barnets underhåll till dess att barnet fyller 18 år.

Justitieministeriet ansvarar för frågor som gäller underhållsbidrag. Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn:

Vårdnad om barnet vid skilsmässa

Föräldrar som skiljer sig ska avtala om barnets

  • vårdnad
  • underhåll
  • boende och
  • umgängesrätt.

Kommunens barnatillsyningsman bistår i att reda ut saker och göra upp avtal. Socialnämnden fastställer avtalen och kontrollerar att de inte strider mot barnets intresse. När ett avtal görs upp iakttas lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt lagen om underhåll för barn.

Övervakat umgänge

Av grundad anledning kan barnets och förälderns umgänge ske under övervakade eller stöttade förhållanden. Ibland kan umgänget ske på normalt sätt hos den frånlevande föräldern, men föräldrarna kan inte mötas i samband med hämtande och lämnande av barnet. Då behövs en trygg tredje part för överlämningen som kan genomföra ett så kallat övervakat byte.

Kommunen är skyldig att ordna stöd och övervakning samt övervakade byten i anslutning till umgänget mellan barn och förälder.

Mer information

Marjo Malja, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163581   E-postadress: