FI SV

Vårdnad, underhåll, erkännande av faderskap

Sidan uppdateras så fort som möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för riktlinjerna för familjepolitiken samt för upprätthållandet och utvecklandet av barns, ungas och familjers välfärd tillsammans med övriga ministerier.Isä ja lapsi

Varje barn har rätt till omsorg, fostran och underhåll i första hand av sina egna föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja föräldrarna i att tillgodose dessa rättigheter.

Vårdnaden om barnet

Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds är de båda vårdnadshavare för barnet.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra, ska faderskapet fastställas innan faderns vårdnad kan fastställas.

Om föräldrarna inte bor tillsammans ska därtill avtalas om

  • underhåll och
  • umgängesrätt.

Båda föräldrarna ansvarar för underhållet

Barn har rätt till tillräckligt underhåll, som föräldrarna efter sin förmåga svarar för. Föräldrarna svarar för barnets underhåll till dess att barnet fyller 18 år. Läs mer på sidorna om utkomstskyddet.

Vårdnad om barnet vid skilsmässa

Föräldrar som skiljer sig ska avtala om barnets

  • vårdnad
  • underhåll
  • boende och
  • umgängesrätt.

Kommunens barnatillsyningsman bistår i att reda ut saker och göra upp avtal. Socialnämnden fastställer avtalen och kontrollerar att de inte strider mot barnets intressen. När ett avtal görs upp iakttas lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt lagen om underhåll för barn.

Frågor som gäller vårdnad och umgängesrätt hör till justitieministeriets ansvarsområde.

Övervakat umgänge

Av grundad anledning kan barnets och förälderns umgänge ske under övervakade eller stöttade förhållanden. I många kommuner ordnas stöttat och övervakat umgänge av socialväsendet.

Erkännande av faderskap

Faderskap till ett barn som fötts utom äktenskap fastställs genom

  • erkännande eller
  • beslut av domstol.

Också när pappan är sambo med barnets mamma ska han erkänna sitt faderskap innan det kan fastställas.

Erkännandet av faderskapet tas emot av barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun som också har hand om alla frågor som gäller erkännande av faderskap. Faderskapet fastställs av magistraten.

Utredning av faderskap

Om pappan inte erkänner sitt faderskap, kan mamman väcka talan för fastställande av faderskapet.

Då förrättar barnatillsyningsmannen en utredning av faderskapet och domstolen fattar beslut på basis av utredningen. Om blod- och DNA-undersökningar visar att mannen är barnets pappa, kan han ännu erkänna faderskapet innan ärendet förs till domstol.

Talan om erkännande av faderskap kan inte väckas om mamman motsätter sig det.

Konsekvenser av att faderskapet erkänts

Släktskap

Efter erkännandet av faderskap uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan pappan och barnet som antecknas i befolkningsregistret.

Underhåll

Barnet har rätt till underhåll av sin pappa till dess att barnet fyller 18 år och därefter rätt till underhåll för sin utbildning.

Arvsrätt

Barnet ärver sin pappa och sina släktingar från pappans sida och dessa har arvsrätt i förhållande till barnet.

Familjepension

Barnet har rätt till familjepension om pappan avlider.

 

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd sjunker något