Internationell social trygghet

Den finländska sociala tryggheten baserar sig till stor del på att man är bosatt i Finland. En person som kommer till Finland för att arbeta har också rätt till bosättningsbaserade förmåner, även om arbetstagaren inte är bosatt i Finland.

Rätten till social trygghet för en person som åker utomlands från Finland beror på hur länge vistelsen utomlands varar och orsaken till vistelsen samt vilket land personen flyttar till eller vistas i.

Folkpensionsanstalten (FPA) svarar för genomförandet av den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Arbetstagare och företagare som arbetar i Finland omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Arbetsgivare är skyldiga att försäkra arbetstagarna mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Samordning av den sociala tryggheten mellan olika länder

Bestämmelser om internationell social trygghet och samordning av den sociala tryggheten finns i den nationella lagstiftningen, EU-lagstiftningen och överenskommelser och konventioner om social trygghet.

Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU- och EES-länderna och Schweiz regleras av EU-lagstiftningen. Samordningen av den sociala tryggheten mellan länderna säkerställer rätten till social trygghet för människor som rör sig från ett land till ett annat.

Konventioner om social trygghet

Den nordiska konventionen om social trygghet kompletterar EU-lagstiftningen.

De nordiska länderna har också slutit en konvention om socialt bistånd och sociala tjänster.

Finland har ingått bilaterala överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Israel, Kanada, Förenta staterna, Kina, Sydkorea och Indien. Dessutom har Finland en separat överenskommelse om social trygghet med den kanadensiska provinsen Quebec.

Finland har också ingått en överenskommelse om sjukvård med Australien.

Med följande europeiska länder har Finland ingått bilaterala överenskommelser om social trygghet: Storbritannien, Schweiz, Österrike, Spanien, Grekland, Tyskland, Lettland och Luxemburg. Överenskommelserna tillämpas dock inte. I stället tillämpas EU-lagstiftningen på personer som rör sig mellan dessa stater och Finland.

Social- och hälsovårdstjänster

I Finland är det kommunerna som svarar för social- och hälsovårdstjänsterna. En persons hemkommun enligt lagen om hemkommun antecknas i befolkningsdatasystemet av magistraten. Även personer som saknar hemkommun i Finland har viss rätt till hälso- och sjukvårdstjänster.